หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้บริหารทีม 10 (เจ้าหน้าที่พิจารณาจ่ายค่าสินไหม)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าสินไหม พิจารณาสินไหมโดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการอ่านประวัติการรักษาพยาบาล แปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยจากแพทย์และศัพท์ทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจาก บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ผลคดี และรายงานชันสูตรพลิกศพ ควบคุมกำกับให้การพิจารณาสินไหมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตเพื่อทบทวนความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ จัดทำคู่มือ คำชี้แจงงานพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตอบข้อร้องเรียนหรือให้คำปรึกษากรณีไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นศาล ตลอดจนให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้ากรณีมีข้อสงสัยในข้อพิจารณาสินไหม แก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานพิจารณาสินไหมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำสำนักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

-----------------------------------------------------------

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำ กลุ่มงานพิจารณาสินไหม สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต (สงช.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 จำนวน 1 อัตรา 

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
       กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าสินไหม พิจารณาสินไหมโดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการอ่านประวัติการรักษาพยาบาล แปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยจากแพทย์และศัพท์ทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจาก บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ผลคดี และรายงานชันสูตรพลิกศพ ควบคุมกำกับให้การพิจารณาสินไหมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตเพื่อทบทวนความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ จัดทำคู่มือ คำชี้แจงงานพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตอบข้อร้องเรียนหรือให้คำปรึกษากรณีไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นศาล ตลอดจนให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้ากรณีมีข้อสงสัยในข้อพิจารณาสินไหม แก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานพิจารณาสินไหมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
        3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
     3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
สถิติประยุกต์ สถิติเพื่อการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง        3.3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์
การประกันภัย การพิจารณาสินไหม หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการตลาดหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การประกันภัย หรือมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่างๆ สถานประกอบการทางด้านการเงิน หรือหน่วยงานรัฐบาล 
การพิจารณาประวัติการรักษาพยาบาล การแปลผลการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย และมีความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตสามารถนำมาปรับใช้ในการฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี รวมระยะเวลาประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานประกอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานดังกล่าวจริง)
                         3.4 หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
                       3.5 มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานและ
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 3.6 มีความรู้ทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม 
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 4.1 มีสัญชาติไทย
  4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน        
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ 
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
       4.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
 4.9 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่

 4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 4.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 

5. การสมัคร 
       5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

       5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำ สงช. เท่านั้น) ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ” ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำ สงช. เพียงตำแหน่งเดียว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6 

       ทั้งนี้ หากจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

  6. การคัดเลือกผู้สมัคร
       6.1 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครนำเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยนำเสนอในรูปแบบ Power Point (นำไฟล์บันทึกลงในแฟลตไดฟ์มาในวันสอบสัมภาษณ์)  
       เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ จริงผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งใด ๆ ได้
       6.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะทำการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก

      ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้

  7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
       7.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนด
เลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร 
และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้ 
        7.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนน
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับจากรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

  8. อัตราเงินเดือน
       ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนแบบมีโครงสร้างตามประสบการณ์ ความสามารถ และ
แนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

  9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
       9.1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
       9.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนน และอัตราว่าง 
ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และสืบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบธนาคาร พร้อมทั้ง
จัดทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ธนาคารกำหนด  
       9.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เนื่องจาก
ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลำดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้ตลอดอายุบัญชี โดยไม่มีการนำไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสำรอง สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 
1 ตุลาคม 2565

       ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ


  10. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
      ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
        ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทำบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี 
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ยกเว้นกรณีได้รับการสอบเลื่อนตำแหน่ง
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถ
ให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้
ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน 
ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ 
ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารสังกัด กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 2346 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่(บางเขน) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2558-6555 ต่อ 8334-6
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.irecruitbaac.com