หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Head of Risk Management
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ของบริษัท
• สนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ประเมินระดับความเสี่ยง และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ
• ประเมินความเสี่ยง (RCSA) และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามให้เกิดแนวทางการจัดการและดำเนินการที่เหมาะสม
• ติดตาม และกำกับดูแลการ จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง เช่น CRM Report, คุณภาพหนี้ประจำเดือน,ไตรมาส,ปี เพื่อทบทวนและสรุปในภาพรวมของบริษัท
• วิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์บริหารสินเชื่อของบริษัท
• พัฒนาเครื่องมือประเมินค่าความเสี่ยงของลูกค้าตามความซับซ้อนและความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม เช่น Var, Stress Test และการ Simulation
• การปฏิบัติตาม IFRS 9
• จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงธุรกิจการเงิน / ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ
• มีความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ Portfolio การจัดทำ Credit Scoring / Credit Rating
• มีทักษะการวิเคราะห์ด้านสถิติ และ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
• มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 100,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประเภทองค์กร รวมถึงช่วยให้ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลตอบแทน และความพึงพอใจ ให้กับผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 
ที่อยู่ : 33/117 Wall Street Tower, 23rd Floor, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2117-5881
โทรสาร : 0-2117-5860
โฮมเพจ : http://www.airaleasing.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)