หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้บริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ

ด่วนมาก!
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

2. กำกับดูแลการดำเนินงาน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

3. กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของธนาคารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำกับดูแลและบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

5. กำกับดูแลและบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ คณะจัดการและผู้บริหารฝ่าย

6. กำกับดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (CC) การเตรียมวาระและเอกสารประกอบ ความครบถ้วนของเอกสารขออนุมัติ รวมถึงรายงานผลการประชุม และดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อและประกันให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

7. กำกับดูแลและบริหารจัดการเลขานุการผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการประสานงานและสนับสนุนการปฎิบัติงานของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของธนาคารและสอดคล้องกับกฎหมายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง

8. กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี ของสำนักกรรมการผู้จัดการ และของคณะกรรมการธนาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงาน ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฎิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร


คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงานเลขานุการอย่างน้อย 12 ปี

2. มีประสบการณ์หรือมีความเข้าใจในงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. มีประสบการณ์ในการช่วยบริหารจัดการฝ่ายงานอย่างน้อย 3 ปี

4. มีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

5. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการทำงานของธนาคาร

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคาร

7. มีความสามารถในการสื่อข้อความทั้งด้านการพูดและการเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its oper

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย