หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้พัฒนา Web (PHP) 6 month contact

Web Developer (PHP) สัญญาจ้าง 6 เดือน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที และความรับผิดชอบ:

เขียนโปรแกรมฟังก์ชั นงานตามเอกสารงานออกแบบระบบที ได้รับ

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือ สาขาอื นที เกี ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี ด้านการเขียน web application ภาษา PHP (CI framework) , JavaScript, jQuery, Bootstrap ร่วมกับ

ฐานข้อมูล MS SQL หรือ MySQL

• มีความรู้และเข้าใจบ้างในระบบ ERP

หมายเหตุ: เมื อหมดสัญญาจ้าง 6 เดือน มีโอกาสต่อสัญญา หรือปรับเป็นพนักงานประจำ หากพบว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที ดี


คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือ เพศหญิง

- อายุ 22-35 ปี ประสบการณ์ 3-5 ปี

- วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ 
- มีความรู้เกี่ยวกับ PHP


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
เกี่ยวกับบริษัท

Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders.

The company operates property business under the slogan “House built on good intention”. Our first project was “ Lully Ville”- a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On “Lully Ville” project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the “Lully Ville” project had entirely been sold out.

Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “ Friend get Friend” project and employed the “Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability.

Besides, Lalin Property is a leader in applying a “take over” strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The “take over” strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market.
On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok.

The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-1041-5 Ext.207
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)