หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล

Director (Physician)
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขึ้นตรงต่อ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

บริหารจัดการกำกับดูแลงาน
 1. การแพทย์
 2. การพยาบาล
 3. คุณภาพ
คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในฝ่ายการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 6. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 7. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 9. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : แพทยศาสตร์
สาขา : แพทย์ศาสตร์
คณะ : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขา : แพทยศาสตร์
คณะ : แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขา : แพทยศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว