หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการด้านบริหาร

Executive Director
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขึ้นตรงต่อ : ประธานเจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล

บริหารจัดการและกำกับดูแลงาน
 1. การเงิน - บัญชี
 2. อาคารและสนับสนุนบริการ
 3. ปฏิบัติการ ได้แก่ งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานห้องปฏิบัติการ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานเครื่องมือแพทย์
 4. สื่อสารองค์กรและการตลาด
 5. ทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
 1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี 
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ด้านบัญชี - การเงินในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 8. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 10. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : การจัดการด้านคุณภาพ
สาขา : การจัดการคุณภาพ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : การเงิน
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว