หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ และผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ

Executive Director
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Objective

• ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

• บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายขององค์กรโดยดําเนินงานตามนโยบายของกรรมการสมาคมฯ และมูลนิธิฯ

Main Responsibilities

• บริหารและพัฒนาองค์กรโดยการวางแผน จัดระบบและบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล

อํานวยการ ควบคุม ประสานงาน เสนอรายงาน จัดการทรัพยากรและงบประมาณ ในงานหลักๆ 4 ด้าน อย่างเต็มกําลังความสามารถ ดังนี้

1. ด้านแผนงาน
2. ด้านบริหารงาน
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

1) ด้านแผนงาน

1.1 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ ขององค์กร และนโยบายของคณะกรรมการ


2) ด้านบริหารงาน

2.1 บริหารงานตามแผนงานโดยสั่งการ อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล ประสานงาน

เสนอรายงาน ฯลฯ ให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่กําหนดไว้
2.2 พัฒนางานโดยศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและ

ข้อบกพร่องในการดําเนินการ เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนางานขององค์กรให้มี ประสิทธิภาพทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตได้
2.3 อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์กร

บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

3) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


3.1 จัดระบบและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กร
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.3 ศึกษา ติดตาม และประยุกต์แนวทาง วิธีการ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้นเจ้าหน้าที่สามารถผลิตผลงาน

การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4) ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ


4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

แผนงาน และเป้าหมาย
4.2 ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร

และงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามต้องการ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทั่วไป (GENERAL ADMINISTRATION) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์บริหารงาน ในองค์กรขนาดกลางขึ้นไปมากกว่า 10 ปี

4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นองค์กรช่วยสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้มีความเจริญเติบโต แข็งแกร่ง มีศักยภาพเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ให้เกิดความสำเร็จและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.thaigarment.org/ หรือทาง Facebook : Thaigarment - TGMA 
ชื่อผู้ติดต่อ : อัยรินทร์ ศศิชาติวรานนท์
ที่อยู่ : 127/36 อาคารปัญจธานี ชั้น 31ถนนนนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-2222 ต่อ 114
โทรสาร : 0-2681-0231-2
โฮมเพจ : http://www.thaigarment.org