หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

Marketing & Sales Director
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางพลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ระดับตำแหน่งงาน : Director

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

การบริหารงานด้านการตลาด

1. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายและกำไรของบริษัทฯ

2. สร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

3. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดและการขาย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line โดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์

เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้า, บริการ กระตุ้นยอดขาย สร้างและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และขยายฐานลูกค้า

5. วางแผนกิจกรรมการตลาด การจัดอีเวนท์ การออกบูธ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย และการเจริญเติบโตของแบรนด์ในตลาด

6. จัดทำโปรโมชั่นทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

7. ประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำโครงการรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

8. สร้างและขยายฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ

9. วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

10. กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งติดตามประเมินผล

11. บริหารทีมงานการตลาดให้ทำงานในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาทีมงาน

ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

12. จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

การบริหารงานด้านขาย

1. จัดทำแผนการขาย และรายการโปรโมชั่นต่างๆ ตามเทศกาล ตามฤดูกาล หรือ รายไตรมาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. บริหารการขายให้เป็นเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

3. วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ รวมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. บริหารทีมงานขายให้ทำงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. พัฒนาทีมงานขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานการตลาด , การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและขาย อย่างน้อย 10 ปี  และเคยดำรงตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3 ปี (ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ) 

4. เชี่ยวชาญการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และเชี่ยวชาญการทำการตลาดออนไลน์

   ในรูปแบบต่างๆ

5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

6. บุคลิกดี มีภาวะเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี

7. มีทัศนคติการทำงานที่ดีและทำงานแบบมืออาชีพ

8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานยังโครงการต่างๆของบริษัทฯได้ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(ปิ่นเกล้า)


นโยบายด้านสวัสดิการ

รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริ เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆ ที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

2. ค่าทันตกรรม

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น

5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน

7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี

9. กระเช้าเยี่ยมไข้

10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น

11. ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)

12. โบนัสประจำปี

13. ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย

14. ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย

15. รางวัลอายุงานดีเด่น

16. การฝึกอบรมและสัมมนา

17. วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ

18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น


Map & Contact Information

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700

โทร. 0-2886-4888 ต่อ 405  โทรสาร. 0-2886-4878 

Website : www.thanasiri.com 

Facebook : www.facebook.com/thanasirifamily  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางพลัด)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและสัมมนา
 • กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น
 • ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
 • ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 • ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลอายุงานดีเด่น
 • วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีรากฐานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้แบรนด์ ธนาสิริ,ธนาฮาบิแทต,ธนาคลัสเตอร์,ธนาวิลเลจ,ธนาซิโอ และสิริวิลเลจ 
 
โดยบริหารงานภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี..Small is Beautiful” ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวและองค์กร ด้วยขนาดโครงการและองค์กรที่พอดี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีพอของลูกบ้านและบุคลากรทุกคนในองค์กร
 
“เพราะความสุข เริ่มต้นที่..ความพอดี” เราจึงขอเชิญคุณ มาร่วมกันสร้างความพอดี ความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา "ธนาสิริ 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Thanasiri Group Public Company Limited
Primary Industries :
Property Development
Number of Employee :
150"
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด  (มหาชน)
 
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ในชื่อ “บริษัท ประสิทธิ์ปิ่นเกล้า จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เริ่มต้นพัฒนาโครงการประเภทอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ รวมกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นเกล้าวิลเลจ, ประสิทธิ์นิเวศน์ 1-10 และเพชรเกษม 1 

ปี 2533 เริ่มก่อตั้ง “บริษัท กมลาแมนชั่น จํากัด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551 

ปี 2545 เข้าสู่ยุค Generation 2 ทายาทกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์เข้ามารับบริหารงานต่อและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น  “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จํากัด”

ปี 2550 บริษัทเพิ?มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้ เป็นเงินลงทุนในการดําเนินงานและพัฒนาโครงการของบริษัท

ปี 2551 บริษัทเข้าซื้อหุ้น “บริษัท ธนาสิริ  พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด” (เดิมชื่อบริษัท กมลาแมนชั่น จํากัด) จากกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 40.4 ล้านบาทเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท สําหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปี 2552 เข้าสู่องค์กรมหาชน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น  “บริษัท ธนาสิริ  กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)”  มีการแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาทเป็น255 ล้านบาท 

    ปัจจุบันประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยเน้นทําเลย่านจังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีแผนงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐทั้งระบบการขนส่งมวลชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางซื่อ – บางใหญ่),การตัดถนนเส้นทางสายใหม่, การขยายทางด่วนพิเศษ, การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้จะทยอยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
 
    การดําเนินงานในแต่ละโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยการศึกษาวิจัยจากความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดําเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ จํานวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman) ของบริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐานและให้ตรงตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้ งหลักเองทั้งหมด เพื่อทีบริษัทจะได้บริหารต้นทุนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 
    นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ  รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น มีการจัดสรรให้พื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกําหนด เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ  
 
    บริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก  โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 15-30 ไร่  อายุโครงการโดยเฉลี่ย 2-3 ปีนับจากวันเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย ในการเปิดขายโครงการจะเป็นลักษณะเป็นเฟส โดยเฟสแรกจะเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย โดยจะก่อสร้างบ้านประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนเฟสต่อๆ ไปจะเป็นแบบตามยอดขาย(Pre-sale) โดยจะเปิดขายไปพร้อมๆ กับการก่อสร้ าง  
 
    สําหรับการขายบริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทําสัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้ อยละ 5-10 ของราคาขาย ระยะเวลาผ่อนชําระเงินดาวน์ประมาณ 2-6 งวด ขึ้นอยู่กับระยะการก่อสร้างบ้าน  โดยทั่วไปบริษัทจะใช้ระยะเวลาก่อ  สร้างประมาณ 4-6 เดือน ส่งมอบบ้านและโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าตามที่กําหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อระดับปานกลาง ระดับราคาบ้านของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 3.6 ล้านบาท  
 
บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (TPD) 
 
    TPD  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  2533 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด เน้นทําเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสกลนคร ทั้งนี้ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อ
ดําเนินงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด แต่ในส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และฝ่ายจัดการจะดําเนินการโดยพนักงานของ TPD เอง  
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
Company Statement

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 1. นโยบายการแบ่งการดําเนินงาน กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในเขตปริมณฑล โดยเน้นเฉพาะย่านจังหวัดนนทบุรี เป็นหลัก สําหรับในส่วนของ บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด โดยเน้นทําเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทําโครงการในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสกลนคร 
2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ธนาสิริ  พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 บาท

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน 

1.โครงการธนาฮาบิแทต ปิ่นเกล้า-สิรินธร
2.โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์
3.โครงการธนาคลัสเตอร์ เวสต์เกต
4.โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์
5.โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
   บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที่ตอบสนองถึงการมีครอบครัวและสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์(Town House) และบ้านแฝดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มทํางานที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก (First  Home) และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบ้านเดี่ยวในระดับราคาต่างๆเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ขยายครอบครัว เพื่อทําให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความสําเร็จได้นั้น บริษัทเล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การมีทีมงานทีมเก่งและมีความมุ่งมั่น อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของทีมงานเป็นอันดับแรก โดยเชื่อว่าทีมงานจะช่วยสร้างความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท นําไปสู่รากฐานที่จะทําให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นและเป็นที่ยอมรับทางธุรกิจ ส่งผลไปถึงการสร้างกําไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่อไป              
 
ในส่วนของลูกค้า บริษัทเน้นคํานิยาม “บ้านที่คุ้มค่าในสังคมที่น่าอยู่” โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

1)  ทําเลที่ดีและขนาดโครงการไม่ใหญ่จนเกินไป 
2)  สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
3)  แบบบ้านที่โดดเด่นและฟังก์ชั่นใช้สอยโปร่ง โล่ง สบาย 
4)  ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
5)  การให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว

    ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและองค์ประกอบที่มีนั้น บริษัทจําเป็นที่จะต้องนําพาองค์กรและทีมงานให้มีบรรยากาศและแนวทางในการทํางาน คือ มีใจรักในการให้บริการอย่างดีเลิศ มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างทีมงานและสนับสนุนการทํางานเป็นทีม ซึ?งแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะทําให้ทีมงานและองค์กรมีการทํางานที่ชัดเจนขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร
งาน หางาน สมัครงาน
นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น สิ่งสําคัญที่ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้บริษัทประสบความสําเร็จได้นั้นจําเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ชื่อว่า 

“T-SMILE”  ซึ่งประกอบด้วย 
T    =    Trust       ไว้ใจซึ่งกันและกัน     
S    =    Smiling Service     บริการด้วยรอยยิ้ม     
M    =    My Accountability    ทํางานทุกอย่างให้สําเร็จ   
I    =    I will Change      พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
L    =    Let’s win together     ทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความสําเร็จขององค์กร 
E    =   Energetic       คิดดี ทําดี มีพลังร่วมสร้างสรรค์องค์กร  

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

    บริษัทให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที่รับผิดชอบภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น    
1. Corporate Knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสําคัญ คือ 
    -  Thanasiri open-house   เป็นหลักสูตร Orientation สําหรับพนักงานใหม่ 
    -  We’re Thanasiri (T-SMILE)  เป็นหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร สําหรับพนักงานใหม่ที่ผ่านการทดลองงาน 
       ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจํา 
    - T.Communication Day  เป็นหลักสูตรสัมมนา เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
       รายไตรมาส สําหรับพนักงานทุกท่าน 
2. Functional  Skills  ความรู้ และทักษะตามสายงาน มีหลักสูตรที่สําคัญและจําเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถในการ   
   ทํางานจัดฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 12 สายงานหลักของพนักงานทุกระดับ ตามลักษณะ 
   งานของแต่ละสายงานให้มีโอกาสจัดฝึกอบรมในแต่ละสายงาน 
   3. Soft Skills & Management Skills ความรู้และทักษะเสริม เพื่อการทํางานและการบริหารจัดการ 
   4. Fundamental Knowledge เป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
   มีดังนี้
   -   Legal Land Allocation   หลักสูตรกฎหมายจัดสรรที่ดินขั้นนพื้นฐาน 
   -   Basic Construction  หลักสูตรการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน 
     -   Sales for All  หลักสูตรการขายขั้นพื้นฐาน 
   -   Finance for non Finance หลักสูตรการเงินขั้นพื้นฐาน 
   เป็นต้น

นโยบายด้านสวัสดิการ


รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริ เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆ ที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
2. ค่าทันตกรรม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
9. กระเช้าเยี่ยมไข้
10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
11. ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
12. โบนัสประจำปี
13. ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
14. ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
15. รางวัลอายุงานดีเด่น
16. การฝึกอบรมและสัมมนา
17. วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700
โทร. 0-2886-4888 ต่อ 405

โทรสาร. 0-2886-4878
E mail :
jobs@thanasiri.com   
Website : 
www.thanasiri.com 

Facebook : www.facebook.com/thanasirifamily

Company Name :
Thanasiri Group Public Company Limited
Address :
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700
Telephone :
0-2886-4888 ต่อ 405
Fax :
0-2886-4878
Contact Person :
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2886-4888 ต่อ 405
โทรสาร : 0-2886-4878