หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (คอนโด อสังหาริมทรัพย์)

Managing Director
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา : กรรมการผู้จัดการสายงานอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับผู้จัดการลงไปของแผนกขาย,การตลาด,ติดตามทวงหนี้และโอนกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

1. เป็นผู้นำ ,วางแผน และควบคุม แผนกขาย แผนกการตลาด, แผนกติดตามหนี้และโอนกรรมสิทธิ์และ แผนกบริการหลังการขาย

2. จัดตั้งองค์ประกอบรวมของแผนก เกี่ยวกับ นโยบาย, กฎข้อบังคับ และการบริหารงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1 ดูแลควบคุมยอดขาย การตลาด งานติดตามทวงหนี้และโอนกรรมสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

2 จัดตั้งนโยบายและกฎโดยรวมของแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

3 วางแผน บริหารงาน และกำหนดกลุยุทธ์การทำงานของแต่ละแผนก

4 บริหารแผนงานการตลาดให้เป็นตามเป้าหมาย รวมถึงสร้างสรรค์ พัฒนา ออกแบบแนวคิดโครงการ

5 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งงานด้านการสื่อสาร

และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ,ควบคุมดูแลงานติดตามทวงหนี้และโอนกรรมสิทธิ์ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

6 รายงาน Update ข้อมูลด้านการขาย,การตลาดและติดตามทวงหนี้และโอนกรรมสิทธิ์ ต่อผู้บังคับบัญชา

7 กำกับและดูแลงานในแต่ละแผนกกับผู้บังคับบัญชา

8 ดูแลการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ

9 จัดตั้งนโยบายของแผนกปล่อยเช่าและขายฝาก

10 ควบคุมงบประมาณของแผนกบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม Budget ที่วางไว้

11 ดูแลการจัดการแผนงานในแผนก รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ

12 ต้องเป็นกลางและเที่ยงธรรม ไม่ใช้อำนาจที่ได้รับหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในแง่ของอำนาจ ชื่อเสียงรวมกลุ่มผลประโยชน์หรือต่อต้านนโยบายบริษัทฯ

13 รับฟังปัญหา ข้อเรียกร้อง ข้อเสนอจากลูกน้องและหัวหน้า และให้ข้อคิดเห็นและตัดสินใจอย่างเป็นธรรม

14 ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม

15 วิเคราะห์และผลิตรายงานของ Brand Position / พัฒนาตำแหน่งแบรนด์

16 วิเคราะห์มุมมองของผู้บริโภคต่อแบรนด์ / ตัดสินใจการใช้สื่อในการนำเสนอแบรนด์

19 พิจารณาแผนงานการตลาดของ Projec Marketing

20 ควบคุม ติดตามให้คำปรึกษาและสรุปการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

21 วางแผนและควบคุมภาพลักษณ์องค์กรและโครงการ

22 วิเคราะห์คู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด

23 การบริหารบุคลากรในทีมให้ดำเนินไปตามแผนของการตลาดแต่ละโครงการ

24 ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

25 อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority)

ตามการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา และนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ


วุฒิการศึกษา ( Education Background )

ปริญญาตรี ขึ้นไป ปริญญาโท สาขาการจัดการ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

      1 . มีประสบการณ์ด้านการขาย, การตลาดและโอนกรรมสิทธิ์ และงานอื่นๆ สายงานอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป

      2. มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารจัดการ

      3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม

      4. สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ

      5. มีการวางแผนและการบริหารที่ดี และมีความรับผิดชอบ

      4. สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

  1 มีความรู้เกี่ยวกับงานขายและการตลาดเป็นอย่างดีเยี่ยม

  2 มีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี

  3 มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม

  4 ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ

  5 มีความเที่ยงตรง

  6 ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ

  7 มีใจรักงานบริการ

  8 ความละเอียดรอบคอบ/การรักษาความลับ/การให้การบริการ/การอ่อนน้อมถ่อมตน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การจัดการ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)