หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Human Resources Director
ด่วนมาก!
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนด กำกับและควบคุมนโยบายและแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากรขององค์กรให้เป็นไปตามความต้องการทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรการบริหารจัดการผู้ที่มีความสามารถ ศักยภาพ(Talent) และการบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่ง และกำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการจัดโครงสร้างองค์กร จัดบุคลากรเข้าสู่โครงสร้างสรรหาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการอัตรากำลัง การกำหนดตัวชี้วัด ระบบบริหารผลปฏิบัติการ การจ่ายค่าตอบแทน งานปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรในฐานะ Strategic Partner

- กำหนดทิศทาง นโยบายกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

- กำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานของฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การจัดบุคลากรเข้าสู่โครงสร้าง และการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอัตรากำลัง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารและรองรับการเติบโตขององค์กร

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งด้านการกำหนดตัวชี้วัด ระบบบริหารผลปฏิบัติการ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การรักษาบุคลากร รวมถึงงานปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ระเบียบวินัย

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากรขององค์กรและยกระดับภาวะความเป็นผู้นำ ให้เป็นไปตามความต้องการทางยุทธศาสตร์ ผ่านการจัดอบรม Coaching การเรียนรู้ในองค์กร

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร (Career Management) รวมถึงการบริหารจัดการผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพ (Talent) การบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) และการหมุนเวียนงานภายในองค์กรกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆขององค์กรอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจในความต้องการและช่องว่าง และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในฐานะ Strategic Partner

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างเสริมการรับรู้ค่านิยมร่วมขององค์กร Core Value ที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

- กำหนดทิศทางการใช้งบประมาณการดำเนินงานของฝ่ายและดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- ดูแลให้พนักงานในฝ่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี


คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 12 ปี - มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย อย่างน้อย 3 ปี - มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเช่น การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลัง การประเมินผลปฏิบัติงาน การบริหารจัดการค่าตอบแทน - มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาบุคลากรและความเป็นผู้นำ เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การบริหารจัดการการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร (Career Management) การบริหารจัดการคนที่มีความสามารถและศักยภาพและการบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่ง - มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งนโยบายในการดำเนินธุรกิจ - มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร - มีความเป็นผู้นำ และทักษะการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล - มีความสามารถในการสื่อข้อความทั้งด้านการพูดและการเขียนในระดับดีมาก  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its oper

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย