หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำข้อเสนอ กำหนดยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ และกิจกรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของแต่ละสำนักพร้อมทั้งติดตาม และรายงานผล

- กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสำนัก

- วินิจฉัย สั่งการเรื่องต่าง ๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

- แจงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ในระดับเดียวกัน

- บริหารงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานงานบัญชีและการเงินกลุ่มงานพัสดุและบริการ

- ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คำชี้แนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

- ดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีประสบการณ์ในงานที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 3 ปี จบปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ปริญญาเอกประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่า 1 ระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- มีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานกฎหมาย

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน และการบริหารหน่วยงานของรัฐ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี

- มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงาน

- มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail และ Internet ได้ดี


เอกสารหลักฐาน:

- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม จำนวน 1 ชุด

- ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

- เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

- ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สถานที่ทำงาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม (BTS สถานีอารีย์ ทางออกที่ 1)

 เวลาทำงาน

 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 11 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสถาบัน
  • ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ลาพักร้อน 15 วันต่อปี
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวไพรำ ไชยสมบูรณ์
ที่อยู่ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : Tel. 02-035-4900 ต่อ 5016
โทรสาร : 0-2617-7577
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)