หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคเหนือ

Digital Economy Promotion Agency
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , หน่วยงานรัฐบาล , ธุรกิจบริการ
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของเขตจังหวัดและพื้นที่เป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • วางแผน มอบหมายการร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคนและบุคคลากรด้านอุตสหกรรมและนวัตกรรมดิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ประสานงานร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ พร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • วางแผน กำกับดูแลการดำเนินการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย
 • ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เป็นผู้นำที่ดีในการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์องค์กร แก่บุคลากรโดยทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกัน
 • ติดตาม ประเมินสถานการณ์ พฤติกรรมตลาด วิทยาการ เครื่องมือและเทคนิการบริหารใหม่ ๆ รวมถึง กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานขององค์กรให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • ประเมินผลการคาดการณ์และปรับเปลี่ยนนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงาน/ยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร


สมัครงานกรุณากรอกข้อมูลที่นี่

https://eservice.depa.or.th/recruit1.php

คุณสมบัติ
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี และประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในกรวางแผน ประเมินผลงาน/บริหารโครงการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี-ดีมาก (TOEIC 600 ขั้นไป)
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม IOT / AI / VR, และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมติจิทัล โดยเฉพาะ 5G Application, A, IOT, Big Data และการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • ทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองและตัดสินใจในกรณีต่างๆ ในภารกิจของหน่วยงานได้
 • ทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะในการสื่อสารและการสานประโยชน์ จูงใจผู้อื่น ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
 • ทักษะในการวางแผนและติดตาม
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความนำเชื่อถือและการยอมรับจากผู้ไต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
Digital Economy Promotion Agency (depa) was established by virtue of the Digital Development for Economy and Society Act B.E. 2560 (A.D. 2017) promulgated on 23 January 2017, the second year in the Reign of King Rama X to take the role of a government agency, whose status was a legal entity and not a government service according to the National Government Organization Act or a state enterprise according to the Budget Procedure Act and none other. The agency aimed to support and promote the development of digital industry and innovation, support and promote digital technology adoption which benefit the national economy, society, culture, and security according to Article 34 of the Act. A Commission, whose members had been appointed by the Minister of Digital Economy and Society, was authorized to regulate and ensure the agency’s performance.
Article 34 entitled the agency a supreme authority in the following area:


Formulate Digital Economy Promotion Strategic Plan in line with the national policy and plan regarding the digital development for economy and society
To promote and support the investment or business operation in relation to the digital industry and innovation.
To promote and support the development of digital industry and innovation in collaboration with the relevant agencies.
To promote, support and implement promote the human resource development with regard to digital industry and innovation.
To propose, accelerate and follow up the law amendment or adjustment of regulations or measures in relation to the intellectual property protection of digital industry and innovation in collaboration with the relevant agencies.
To perform any other duties assigned by the Commissioners, Special Commissioners, depa’s Board of Commissioners or stipulated by legislation.
Article 43 also entitled the agency a supreme authority in the following areas:


To hold ownership, possess and have property rights.
Establish rights or legal act of all types for the benefit of the operation of depa
To make the agreement and cooperate with public and private organizations both domestic and international on the activities in relation to the implementation of the objectives of depa.
To hold shares , be a business partner or mutually invest with other person to achieve the objectives stated in Article 34.
Apply for a loan for the sake of depa’s operation as per the objectives set forth.
Collect a fee, compensation or any service charge on matters related to depa’s operation as per the objectives set forth.
Take any necessary or continuing action to achieve depa’s objectives set forth.
depa's Board of Commissioners are authorized to provide recommendation and endorse the agency’s Digital Economy Promotion Master Plan, issue regulations or measures to enhance flexibility, efficiency and traceability. depa's President/ CEO, entitled by the Act, shall be the secretary of Board of Commissioners for management and be the chief executive of all officers and employees.


For the initial 180 days after this Act comes into force from the day following the announcement in the Government Gazette, the Minister has appointed the temporary Board of Directors and the President/CEO of depa until nomination can be completed. During the first phase of operation, Asst. Prof. Dr. Nattapon Nimmanpatcharin, President/CEO of depa, has set up the human resource structure with 303 employees in accordance to depa’s Regulation on Finance and Business Administration B.E. 2560, Regulation on Human Resource Management B.E. 2560 and Regulation on the operation of depa. Later, the logo of depa, known as ‘tawicha’ was officially launched. Designed by Mr. Aunnop Niratorn, the yellowish triangular arrows symbolize the economy, society, and culture. The overlapping arrows signifies ‘moving forward’ while the unified arrow represents unity and harmony in work. Yellow is the color of technology and Monday.


At the end of the initial phase of operation, depa has proposed the classification of public organizations to the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) for consideration as following:


Group 1: Develop and implement key national policies which have to be approved by the Cabinet

Group 2: Provision of services that use specialized technical or interdisciplinary Techniques

Group 3: Provision of general public services


Later, the Commission on Development and Promotion of Public Organization has classified depa as a public organization under Group 1 and OPDC has proposed to the Cabinet for approval on July 11, 2017.


On parallel, the Subcommittee on the nomination of President of depa was appointed and to be completed within 180 days after this Act comes into force. On July 20, 2017, Asst. Prof. Dr. Nattapon Nimmanpatcharin was nominated as the President/CEO of depa followed by Vice President namely Mr. Chatchai Khunpitiluck, Dr. Ratthasart Korrasud, Dr. Kasititorn Pooparadai, and Dr. Passakorn Prathombutr according to Article 50. Later, the Subcommittee on the nomination of Board of Commissioners was appointed. President/ CEO of depa acts as the secretary of the Subcommittee until the Board of Commissioners were nominated on July 24, 2017.


Since its establishment on January 23, 2017, the guiding philosophy of depa is to work for Thai people on the ‘People First’ principle. Its premise is initially located at Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 Building B, 120, 9th floor, Chaengwattana Road, Lak Si District, Bangkok 10210 and later moved to 80 Ladprao Hill Building , Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900 until the present.


 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Primary Industries :
Finance , Digital
Number of Employee :
300

Digital Economy Promotion Agency (depa) was established by virtue of the Digital Development for Economy and Society Act B.E. 2560 (A.D. 2017) promulgated on 23 January 2017, the second year in the Reign of King Rama X to take the role of a government agency, whose status was a legal entity and not a government service according to the National Government Organization Act or a state enterprise according to the Budget Procedure Act and none other. The agency aimed to support and promote the development of digital industry and innovation, support and promote digital technology adoption which benefit the national economy, society, culture, and security according to Article 34 of the Act. A Commission, whose members had been appointed by the Minister of Digital Economy and Society, was authorized to regulate and ensure the agency’s performance.

Article 34 entitled the agency a supreme authority in the following area:


Formulate Digital Economy Promotion Strategic Plan in line with the national policy and plan regarding the digital development for economy and society

To promote and support the investment or business operation in relation to the digital industry and innovation.

To promote and support the development of digital industry and innovation in collaboration with the relevant agencies.

To promote, support and implement promote the human resource development with regard to digital industry and innovation.

To propose, accelerate and follow up the law amendment or adjustment of regulations or measures in relation to the intellectual property protection of digital industry and innovation in collaboration with the relevant agencies.

To perform any other duties assigned by the Commissioners, Special Commissioners, depa’s Board of Commissioners or stipulated by legislation.

Article 43 also entitled the agency a supreme authority in the following areas:


To hold ownership, possess and have property rights.

Establish rights or legal act of all types for the benefit of the operation of depa

To make the agreement and cooperate with public and private organizations both domestic and international on the activities in relation to the implementation of the objectives of depa.

To hold shares , be a business partner or mutually invest with other person to achieve the objectives stated in Article 34.

Apply for a loan for the sake of depa’s operation as per the objectives set forth.

Collect a fee, compensation or any service charge on matters related to depa’s operation as per the objectives set forth.

Take any necessary or continuing action to achieve depa’s objectives set forth.

depa's Board of Commissioners are authorized to provide recommendation and endorse the agency’s Digital Economy Promotion Master Plan, issue regulations or measures to enhance flexibility, efficiency and traceability. depa's President/ CEO, entitled by the Act, shall be the secretary of Board of Commissioners for management and be the chief executive of all officers and employees.


For the initial 180 days after this Act comes into force from the day following the announcement in the Government Gazette, the Minister has appointed the temporary Board of Directors and the President/CEO of depa until nomination can be completed. During the first phase of operation, Asst. Prof. Dr. Nattapon Nimmanpatcharin, President/CEO of depa, has set up the human resource structure with 303 employees in accordance to depa’s Regulation on Finance and Business Administration B.E. 2560, Regulation on Human Resource Management B.E. 2560 and Regulation on the operation of depa. Later, the logo of depa, known as ‘tawicha’ was officially launched. Designed by Mr. Aunnop Niratorn, the yellowish triangular arrows symbolize the economy, society, and culture. The overlapping arrows signifies ‘moving forward’ while the unified arrow represents unity and harmony in work. Yellow is the color of technology and Monday.


At the end of the initial phase of operation, depa has proposed the classification of public organizations to the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) for consideration as following:


Group 1: Develop and implement key national policies which have to be approved by the Cabinet


Group 2: Provision of services that use specialized technical or interdisciplinary Techniques


Group 3: Provision of general public services


Later, the Commission on Development and Promotion of Public Organization has classified depa as a public organization under Group 1 and OPDC has proposed to the Cabinet for approval on July 11, 2017.


On parallel, the Subcommittee on the nomination of President of depa was appointed and to be completed within 180 days after this Act comes into force. On July 20, 2017, Asst. Prof. Dr. Nattapon Nimmanpatcharin was nominated as the President/CEO of depa followed by Vice President namely Mr. Chatchai Khunpitiluck, Dr. Ratthasart Korrasud, Dr. Kasititorn Pooparadai, and Dr. Passakorn Prathombutr according to Article 50. Later, the Subcommittee on the nomination of Board of Commissioners was appointed. President/ CEO of depa acts as the secretary of the Subcommittee until the Board of Commissioners were nominated on July 24, 2017.


Since its establishment on January 23, 2017, the guiding philosophy of depa is to work for Thai people on the ‘People First’ principle. Its premise is initially located at Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 Building B, 120, 9th floor, Chaengwattana Road, Lak Si District, Bangkok 10210 and later moved to 80 Ladprao Hill Building , Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900 until the present.

พันธกิจของบริษัท
Company statement

Vision


The Premier Digital Economy Promotion Agency to Accelerate Transformation in Thailand


Mission


Create a strategic plan to promote digital economy, research policy, index, situation report And follow the progress of digital technology and innovation in the future


Promote investment support Collaborate with other people or engage in business related to industry or digital innovation.


Promote and develop the application of digital technology to apply in business or industry and community, society and local


Promote, support and carry on the development of manpower and industrial personnel and digital innovations in accordance with the needs of the country.


Recommend, expedite and follow up with amendments to laws or regulations Or measures relating to the protection of intellectual property of the industry or digital innovation


Objective


Digital Economy Promotion Agency Aims to promote And support the development of digital industry and innovation Develop and promote the use of digital technology to be beneficial to the economy, society, culture and national security under the Digital Development Act for economy and society, 2017, provided on 23 January 2017, year 2 in the current reign

นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Address :
80, Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900
Telephone :
0-2026-2333
Fax :
0-2026-2333
Home Page :
Contact Person :
Mrs. Monthada Phairat & Mr.Chalermchai Siriniwatkul
ที่อยู่ : 80 อาคาร ลาดพร้าว ฮิลล์ ซอย ลาดพร้าวซอย 4 ถนน ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2026-2333
โทรสาร : 0-2026-2333
แสดงตำแหน่งอื่นใน Digital Economy Promotion Agency