หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคเหนือ

Digital Economy Promotion Agency
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวองค์กร วางแผนการปฏิบัติงาน กำกับดูแล บริหารงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และปรับแผนทั้งด้านงานและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร) ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/นโยบายขององค์กร และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สศด.

คุณสมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ (Minimum Qualifications)

ระดับการศึกษาขั้นต่ำที่จำเป็น

• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น

• ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี และประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
• มีประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน/บริหารโครงการ

ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็น

• ความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
• สามารถดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้
• ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย
• ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี-ดีมาก (TOEIC 600 ขั้นไป)
• ทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน
• มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
• ทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
• ทักษะในการเจรจาต่อรองและตัดสินใจในกรณีต่างๆ ในภารกิจของหน่วยงานได้
• ทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทักษะในการสื่อสารและการสานประโยชน์ จูงใจผู้อื่น
• ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
• ทักษะในการวางแผนและติดตาม
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง


ผู้สมัครที่สนใจให้กดสมัครผ่านลิงค์ http://eservice.depa.or.th/recruit1.php เท่านั้นเพื่อประกอบการพิจารณา

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การจัดระบบสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสำนักงาน    ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ดังนี้ 
ที่อยู่ : 120 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้นที่ 9 ซอย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7101, 0-2141-7164, 088-227-2774
โฮมเพจ : http://www.depa.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน Digital Economy Promotion Agency