หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการโรงงาน (โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์)

Factory Director(Thai Roong Ruang Industry Co.,LTD/ Phetchabun)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เพชรบูรณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำหนดนโยบาย แผนงาน จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและกำกับดูแลให้กระบวนการดำเนินงานของโรงงานเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯและผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการจัดหาอ้อย การผลิตน้ำตาล การผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือซึ่งมาจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาล

 1. บริหารและกำกับดูแลการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้เสียของโรงงาน
 2. บริหารและกำกับดูแลการจัดหาอ้อย และการส่งเสริมเกษตรกร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีปริมาณและคุณภาพเข้าสู่โรงงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 3. บริหารและกำกับดูแลการผลิตน้ำตาล เพื่อให้การผลิตน้ำตาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 4. บริหารและกำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 5. บริหารและกำกับดูแลการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือซึ่งมาจากกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 6. บริหารและกำกับดูแลงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโรงงาน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ของบริษัทฯ
คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานน้ำตาลอย่างน้อย 15 ปี

     

    คุณสมบัติพื้นฐาน
    ประเภทของงาน : งานประจำ
    จำนวน : 1 อัตรา
    เพศ : ชาย/หญิง
    เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
    ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
    สถานที่ : เพชรบูรณ์
    การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
    สวัสดิการ
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
    • ค่าทุนการศึกษา
    • ค่ายินดีมงคลสมรส
    • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
    • ทุนการศึกษาต่อ
    • ประกันสังคม
    • ประกันสุขภาพ
    • ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ประกันอุบัติเหตุ
    • ลาบวช
    • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
    • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
    เกี่ยวกับบริษัท
    กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ

    โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรก จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ

    และด้วยความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้ ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

    อันประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ คือ

    1. ธุรกิจน้ำตาล
    2. ธุรกิจโมลาส
    3. ธุรกิจเอทานอล
    4. ธุรกิจไฟฟ้า
    5. ธุรกิจเครื่องจักร
    6. ธุรกิจคลังสินค้า
    7. ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา

    สวัสดิการที่จะได้รับ ดังนี้
    • โบนัสตามผลประกอบการและผลการปฎิบัติงาน
    • ปรับเงินเดือนประจำปี
    • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • เครื่องแบบพนักงาน
    • ทุนการศึกษา
    • สวัสดิการเงินกู้ตามความจำเป็น
    • เงินช่วยเหลืองานบวช / งานแต่งงาน / การร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
    • งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
    • สำหรับทำงานประจำที่โรงงาน มีที่พัก มีอาหาร มีค่าล่วงเวลา
    • การฝึกอบรม
    • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(โรงงาน)
    • บริการจ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย(โรงงาน)
    • บริการรถรับส่งพนักงาน(โรงงาน)
     
    ข้อมูลของบริษัท
    Company background
    Name of Company :
    กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
    Number of Employee :
    -
    งาน หางาน สมัครงาน

    กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  คุณสุรีย์ อัษฎาธร  หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด   ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ

    โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น  และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรก  จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร  ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ

    และด้วย ความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้  ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

    อันประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจคือ 
     
    1.ธุรกิจน้ำตาล

    2.ธุรกิจโมลาส

    3.ธุรกิจเอทานอล

    4.ธุรกิจไฟฟ้า

    5.ธุรกิจเครื่องจักร

    6.ธุรกิจคลังสินค้า

    7.ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา
     

    พันธกิจของบริษัท
    Company statement
    งาน หางาน สมัครงาน
    นโยบายทรัพยากรบุคคล
    Human Resource
    งาน หางาน สมัครงาน
    ข้อมูลติดต่อและแผนที่
    Map & Contact Information
    งาน หางาน สมัครงาน
    Company Name :
    กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
    Address :
    อาคารไทยรวมทุน เลขที่ 794 ถนนกรุงเกษม เเขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
    Telephone :
    0-2282-2022
    Fax :
    0-2281-5671
    ชื่อผู้ติดต่อ : K.Ampika Kaewduangjit
    ที่อยู่ : 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาสฯ (ปากซอย 28) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
    โทรศัพท์ : 0-2294-5588 ต่อ 1536, 091-575-2022
    โฮมเพจ : http://www.trrhrcorp.com/
    แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง