หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญงานควบคุมบัญชี

Accounting Control Specialist
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการมีตำแหน่งงานนี้ (Job Purpose) :
ร่วมตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือดำเนินการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุง/แก้ไขความผิดปกติของข้อมูลบัญชีตามนโยบายและวิธีการตรวจที่กำหนดไว้ รวมทั้งหยิบยกปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการปิดบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำเนินการให้ระบบบัญชีธนาคารรองรับความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

1) ศึกษาและติดตาม ประกาศคำสั่งต่างๆ ของธนาคารเพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2) ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของธนาคาร เพื่อร่วมจัดทำและสื่อความนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการควบคุมความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชีในแต่ละธุรกรรมและระบบงานของธนาคารให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3) ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมข้อมูลบัญชีแก่เจ้าของข้อมูลเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารและหลักการควบคุมสากล
4) รวบรวมและร่วมออกแบบวิธีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ข้อมูลบัญชีของธนาคาร (สาขา และสำนักงานใหญ่) มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถประมวลผลได้ตามเวลาที่กำหนด โดยสะท้อนการจัดการที่ดีของธนาคาร
5) ดำเนินการ/ประสานงานให้ทุกหน่วยงานและทุกระบบงานนำเข้าข้อมูลบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นประจำวัน รวมถึงร่วมวิเคราะห์ความผิดปกติและระบุการแก้ไขก่อนการปิดบัญชี
6) หยิบยกปัญหา/ร่วมเสนอความเห็นในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปิดบัญชีของธนาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
7) ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวบรวมผลและรายละเอียดรายการที่มีนัยสำคัญ จัดทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการนำเสนอต่อผู้บริหาร
8) ดำเนินการให้ระบบบัญชีธนาคารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา (Education)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี, ปริญญาโทด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถมาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะได้
- มีความรู้ด้าน General ledger (GL) 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 9 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)