หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/04/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ขอนแก่น (หัวหน้าสาขา)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุม วางแผน ดูแลการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น
2. ควบคุม ดูแล แนะนำการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการกระจายการเข้าถึงความรู้สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ควบคุม ดูแล แนะนำการสร้างเครือข่ายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อันนำไปสู่การเป็นต้นแบบของนิเวศน์สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศพื้นที่ / เมืองสร้างสรรค์ (Creative District / Creative City)
4. ควบคุม ดูแล แนะนำการบริหารจัดการโครงการและแผนงานกิจกรรมในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจขององค์กร โดยเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. ควบคุม ดูแล แนะนำการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาโครงการ หรือบริหารแผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนและเป้าหมายของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่นกำหนด
6. ควบคุม ดูแล การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์สถาบันการศึกษา องค์กรสมาคมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดงานเทศกาลการออกแบบ
7. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น การติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ การบริหารเครือข่าย
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และการนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
- มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีการทำงานเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : ศิลปศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
"โลดแล่นไปกับจินตนาการเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ"

"Dance with your imagination and change your life"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC)

 TCDC เดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงจุดแข็งด้านทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศ สามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในโลกยุคปัจจุบัน

  
ชื่อผู้ติดต่อ : Kritsadakan.b@tcdc.or.th,laddawan.a@tcdc.or.th
ที่อยู่ : The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2105-7400
โทรสาร : 0-2664-7670
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)