หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (หัวหน้าสาขาขอนแก่น)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มอบหมายงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับความสำเร็จของงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม และติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
2. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแล ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
3. กำกับดูแลการพัฒนาและให้บริการความรู้ เผยแพร่ความรู้ด้าน การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และกิจกรรม ในส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงานในภูมิภาคและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
4. วางแผน กำกับ ดูแลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ และบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค
5. กำกับดูแลการพัฒนาและสร้างพื้นที่ต้นแบบ ย่านและเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงการจัดงานเทศกาลการออกแบบ เพื่อสร้างเสริมการสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
6. วางแผน กำกับ ดูแลพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ การบริหารกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค และที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ การบริหารเครือข่าย
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ศิลปศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
"โลดแล่นไปกับจินตนาการเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ"

"Dance with your imagination and change your life"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC)

 TCDC เดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงจุดแข็งด้านทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศ สามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในโลกยุคปัจจุบัน

  
ชื่อผู้ติดต่อ : Kritsadakan.b@tcdc.or.th,laddawan.a@tcdc.or.th
ที่อยู่ : The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2105-7400
โทรสาร : 0-2664-7670
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)