หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานคลังสินค้า

Warehouse Officer
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานรัฐบาล
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เคลื่อนย้ายตัวอย่างทดสอบ

- จัดเก็บตัวอย่างทดสอบ

- เบิก-จ่าย ตัวอย่างทดสอบ

- ดูแลคลังสินค้า เช่น รถยก, พื้นที่จัดเก็บตัวอย่างทดสอบ

- ปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ    ชาย

วุฒิการศึกษา     ปวส. ทุกสาขา

อายุ 18-25 ปี

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ความรู้ความสามารถพิเศษ   

- สามารถใช้ Computer (Microsoft Office word, Excel)

- ขับรถได้

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยอยู่ภายใต้  “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจหลักคือ

• สนับสนุนและผลักดันการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยและสากล
• ผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาข้อมูลของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการผลิต การตลาด และการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลักของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบริการตรวจสอบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• บริการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), IEC, EN, ISO, ASTM, CISPR เช่น การทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านแสงสว่าง ด้านเคมี ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามข้อกำหนดหรือความประสงค์ของรับบริการ
• บริการทดสอบเพื่อขอการับรอง FCC และ CE Mark และการบริการทดสอบเบื้องต้น (Pretest/R&D Test) เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์
• บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ เช่น ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แรงและแรงบิด มิติ ความถี่วิทยุ เป็นต้น
• บริการตรวจคุณภาพขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารงานด้วยระบบคุณภาพหน่วยตรวจมาตรฐาน มอก. (ISO/IEC 17020 ให้บริการตรวจคุณภาพโรงงานตามข้อกำหนดของผู้ให้การรับรอง เช่น VDE, JET และ FIMKO  รวมทั้งงานตรวจ SCRAP ให้ BOI
• บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคมาตรฐาน ให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ตลอดถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
• บริการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าในการขอลดอัตราอาการ/ยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 36 (1) (2) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และมาตรา 12 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• บริการระบบเครือข่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง การซื้อขายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการข้อมูลแหล่งซื้อขายชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E-sourcing/Matching) และเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดหา E-Procurement ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• บริการข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรวม/ สัมมนา ให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงงานเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริหารและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Napaporn
ที่อยู่ : 57 6th Floor, Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu), Phranakorn, Bangkok 10200
โทรศัพท์ : 0-2280-7272 ext. 8122
โทรสาร : 0-2280-7277
โฮมเพจ : http://www.thaieei.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์