หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานตรวจสอบบัญชี

Auditor
บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี , กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบงาน:
- ตรวจสอบบัญชีประจำปีของลูกค้า (Regular audit)
- ตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษ (Due Diligence)

- ตรวจสอบการควบคุมการรับจ่ายเงินของบริษัทฯ (Cash Monitoring)

- งานอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี (สาขาบัญชี) หรือคณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)

2. มีความรู้ทางด้าน PC สามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้

3. สามารถเขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

4. ประสบการณ์ 0-2 ปี

หลักฐานการสมัคร:

1. ใบรับรอง สำเนาการศึกษาและ Transcript  

2. สำเนาบัตรประชาชน   

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายขนาด 1” 1 รูป


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

ให้บริการด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการสอบบัญชี  ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบบัญชี  และให้คำปรึกษาภาษีอากรตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งก่อตั้งและบริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพนี้โดยตรงตั้งแต่ปี 2537  ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 60 ท่าน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปัทมา บัวโต
ที่อยู่ : 92/18 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 9 โซน บี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-8423 อัตโนมัติ 6
โทรสาร : 0-2236-7877
โฮมเพจ : http://www.cas.co.th