หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานธุรการ-การเงิน

Finance Administrator
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง

ดูแลจัดการงานด้านธุรการทั่วไป จัดทำข้อมูลธุรกรรมการเงินต่างๆ ทั้งด้านรับและด้านจ่าย บัญชีลูกหนี้ หรือกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ภาษี  

บทบาทหน้าที่ในสายงาน (Functional Roles):

บทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Common Roles)

- ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารด้านธุรการของอาคาร

- จัดทำข้อมูลและติดตามธุรกรรมการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่ายตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด

- คำนวณ สรุป และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และติดตามเร่งรัดหนี้สิน

- จัดการและกำกับดูแลค่าใช้จ่ายและเงินสดย่อย

- ตรวจสอบแก้ไขและตอบคำถามภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

- สรุปรายงานประจำเดือน

- จัดทำแฟ้มอย่างมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประสานงานกับฝ่ายการเงินกลางของบริษัทฯ เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน

- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน

- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบทั่วไป

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่บริษัทกำหนด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนดูแลรักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายของบริษัท

- ติดตามและค้นคว้าความรู้และเครื่องมือใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับงานของตน

- ประสานงานและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- งานด้านการบริหารบุคลากร

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ข้อมูลความรู้แก่ทีมงานและแผนกที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของตน  

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา (Education): ระดับปริญญาตรี (สาขาการโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง)

- ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):1 ปี (ด้านบัญชี การเงิน หรือธุรการ)

วันหยุดประจำ วันเสาร์ 

- วันหยุดเพิ่มเติม วันศุกร์ต้นเดือน และกลางเดือน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Fragrant Property has created new paradigm of Property Development in Thailand called 'Living Wisdom' via ECO-LUXURY condominiums branded 'Circle' since 2003.
Success of the Fragrant Group has been demonstrated via Fragrant Sukhumvit 71, The Prime 11, Circle 1, Circle 2 (Living Protytype), Circle Sukhumvit 12, Circle Sukhumvit 11, Circle Sukhumvit 31, and Circle REIN.  
Vision 2025 "Fragrant Group to Become the Leading ECO-Innovative Property Developer in Asia" 
You could possibly take great pride with us by joining the winning team today. Check our passion at http://www.fragrantproperty.com
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Division (recruitment@fragrantproperty.com)
ที่อยู่ : 31st Fl., Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makasan, Ratthewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2652-9888
โทรสาร : 0-2381-6635
โฮมเพจ : http://www.fragrantgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)