หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบริการลูกค้า (ด้านขนส่งระหว่างประเทศและตัวแทนออกของ)

Customer Service Office (Freight Forwarding and Customs Broker)
บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การให้บริการด้านการดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศและการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ส่งออก

1. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งงาน (Order) และการแจ้งข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าภายในประเทศรับทราบ

2. ประสานงานกับส่วนบริหารราคาและลูกค้าและฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อรับคำสั่งงาน (Order) และการรายงานข้อมูลต่างๆให้ทราบ

3. ประสานงานกับคู่ค้าที่ต่างประเทศเพื่อแจ้งข้อมูลและกำหนดการที่สายการบินหรือสายเรือถึง พร้อมทั้ง

การส่งเอกสารให้คู่ค้าต่างประเทศ

4. ติดต่อกับสายเรือหรือสายการบินเพื่อเช็คข้อมูลตารางเรือ ตารางเที่ยวบิน เพื่อทำการจองระวางการขนส่ง

สินค้าให้กับลูกค้า (รวมถึงการต่อรองราคาค่าใช้จ่ายกับสายการบินสายเรือ)

5. ออกเอกสารยืนยันการจองเรือ/เครื่องบิน (Booking Confirmation) ให้กับลูกค้า

6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อขอเอกสาร Invoice, Packing list และเอกสารอื่นเพื่อดำเนินการพิธีการ

ศุลกากร

7. ประสานงานกับผู้ชำนาญการศุลกากรและรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดสินค้า พิกัด หรือใบอนุญาตต่างๆในการดำเนินพิธีการศุลกากร และตรวจสอบใบขนสินค้า

8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อทำใบขนสินค้า และยิงใบขนผ่านระบบของกรมศุลกากร

9. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเตรียมสินค้า ให้ทันกับการรับสินค้าเพื่อไปบรรจุที่ท่าเรือหรือท่าอากาศ

ยาน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการคลังสินค้า)

10. ประสานงานกับฝ่ายขนส่ง เพื่อดำเนินการจองรถรับ-ส่งสินค้า และจองพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

11. ประสานงานกับส่วนปฏิบัติการตัวแทนออกของเพื่อส่งเอกสารดำเนินการพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน

12.ตรวจสอบเอกสารที่สายการบินหรือสายเรือออกให้ (Airwaybill (AWB), Bill Of Lading (BL)) ก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ

13. ประสานงานกับส่วนบริหารราคาและลูกค้าเพื่อตรวจสอบใบเสนอราคาและเตรียมข้อมูลการปิดชุดงานเพื่อวางบิล

14. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อดำเนินการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องชำระให้กับสายเรือและสายการบิน รวมถึงการปิดชุดงานให้กับทางฝ่ายการเงินและบัญชีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

15.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อแจ้งเอกสารปิดชุดงานเพื่อส่งชุดงานวางบิลให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปในทางการบริหาร พาณิชยศาสตร์เศรษฐศาตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือ          โลจิสติกส์ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานนำเข้าและส่งออก ด้านขนส่งระหว่างประเทศและตัวแทนออกของอย่างน้อย 2 ปี`

ทักษะ/Skill

 •  ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
 •  ทักษะการให้บริการ
 •  การเจรจาต่อรอง
 •  ทักษะพื้นฐานด้านใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร หรือมีความเข้าใจพื้นฐานในงานของส่วนปฏิบัติการตัวแทนออกของที่ตรวจปล่อยสินค้า
 •  ความรู้พื้นฐานทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศและตัวแทนออกของทางด้านทางเรือหรือทางอากาศในส่วนของการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า


สมรรถนะ/Competency

 • มีทัศนคติทางความคิดในเชิงบวกต่อลูกค้าต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อผู้บังคับบัญชา
 • ความวินัยที่ดีและมีรับผิดชอบในงานจนแล้วเสร็จการ 
 • ความเข้าใจในงานและความทุ่มเท เพื่อให้งานสำเร็จ
 • มีการวางแผนงานดำเนินการของตัวเอง
 • การร่วมงานเป็นทีม
 • ความสามารถในการจัดหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สวัสดิการ
 • Annual wage adjustment
 • Commission
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Grand Emporium Logistics Co., Ltd., under the trade name “GL", is presented to be one of the new generation of innovative Thai owned integrated logistics service providers which has own warehouse for more than 20,000 sq.m. in the strategic location in Thailand which is primarily serving for licensed customs broker from our experienced customs team. After company has growth and expanded continuously, we recognized that company must be able to quickly and effectively adapt to complex and challenging in this situations of Thailand’s market and economic situation.

Our management team has dedicated to exceeding the needs of our customers and the high demands of their supply chain in Thailand and get ready for Asian Economic Community (AEC). We start to continue on investments in warehouse, facilities, technologies and staff team at Bangna km.9 and now our experienced team enables us to execute total logistics solutions so you can assure your cargo shipments will be on time and safe no matter what you need can be completed in one place. 
ชื่อผู้ติดต่อ : chusak.kl@gelogs.co.th;peerapat.s@gelogs.co.th;wiruut.ru@gelogs.co.th;matthaniya.sa@gelogs.co.th;hr@gelos.co.th
ที่อยู่ : 15/3 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 081 846 0591
โทรสาร : 0-2750-2438-9
โฮมเพจ : http://www.gelogs.co.th