หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชีการเงิน

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท โอเชี่ยน โคโคนัท พิท อินดัสเทรียล จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำ INVOICE, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
2.จัดทำ ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบสำคัญทั่วไป, หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
3.จัดเก็บ บันทึก ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เอกสารบัญชีทุกส่วนงาน
4.จัดทำ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ Petty Cash
5.จัดทำ รายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
6.ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 ภ.พ.30 กับกรมสรรพากรทาง Internet
7.บันทึกบัญชี AP , AR , JV , AC
8.ตรวจเช็ค Statement พร้อม Reconcile ได้
9.ติดต่องานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับ บุคคลภายนอก / ภายในบริษัท
10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำ PO, PR เป็นต้น

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ภาษีอากร เป็นอย่างดี
4.มีบุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีทัศนะคติเชิงบวก มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
5.สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ดี ทำงานเป็นทีม ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทีมงาน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน
6.สามารถการวางแผนการทำงานและการวิเคราะห์งานได้ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7.มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
8.มีความรู้ความใจโปรแกรมบัญชี Express หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โอเชี่ยน โคโคนัท พิท อินดัสเทรียล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตขุยมะพร้าวอัดก้อน เพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกแทนดิน จำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนา เติบโต ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท 
ที่อยู่ : 68/3 หมู่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 089-200-4377
โทรสาร : 032-510-773
โฮมเพจ :