หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานโสตทัศนศึกษา

ด่วนมาก!!!
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษา
กทม. (บางกอกน้อย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค CNC ในงานออกแบบกราฟิก งานตกแต่งชิ้นงาน และงานประกอบลงสี
  (สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ )
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยจัดทำตัวอักษร ป้ายงานต่างๆ จัดบอร์ด ติดตั้งนิทรรศการ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานและช่วยงานพิมพ์ (สาขากราฟิกและนิทรรศการ)
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยถ่ายทำวีดีทัศน์ ช่วยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบการถ่ายภาพภายในสตูดิโอและตามอาคารต่างๆ
  ช่วยดูแลควบคุมการส่งสัญญาณออกอากาศ มีความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น
  (สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยงานติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานกิจกรรมพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับเฉพาะเพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้าน โปรแกรม ArtCAM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกอกน้อย)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : ศิลปกรรม
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
 • เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์
 • รถรับ-ส่งบุคลากร
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 • เครื่องแบบบุคลากร
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี
 • Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 • สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 • ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ  
เกี่ยวกับบริษัท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่ : ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2419-6926, 0-2419-8741, 0-2419-8864
โทรสาร : 0-2419-8769
แสดงตำแหน่งอื่นใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล