หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พยาบาล

UR Nurse
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ (concurrent review ) ผู้ป่วยในใช้สิทธิการรักษาจากบริษัทประกัน และบริษัทคู่ สัญญา และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกับบริษัทฯ ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ์

- Concurrent review ร่วมกับแพทย์ และบริษัทประกันชีวิต เพื่อติดตามแผนการรักษา และการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสม บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน และเอกสารทางการเงิน ลงใน concurrent review form และส่งโทรสารให้บริษัทประกันคู่สัญญา

- จัดทำมาตรฐานการทบทวนการใช้ทรัพยกรทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลในเครือ

- เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทประกัน/บริษัทคู่สัญญา และหน่วยงานภายใน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิการรักษา

- Retrospective review ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต นำผลของการ Audit มาวางแผนพัฒนาเพื่อหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการคิดค่าใช้จ่าย ค่ายา/ เวชภัณฑ์/ หัตถการต่างๆ ที่ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง

- คัดเลือกเอกสาร และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วยใน รายที่บริษัทประกัน/บริษัทคู่สัญญาขอประวัติการตรวจรักษา

- สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการคิดค่ารักษาในรายที่ส่งจำหน่าย ประสานงานเพื่อการดำเนินการแก้ไขหากพบความคลาดเคลื่อน และส่งรายงานเหตุการณ์

- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย / การเงิน / รับผู้ป่วยใน / ประสานสิทธิประโยชน์ / ผู้เกี่ยวข้องอื่น ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ์
คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล

- มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี

- มีประสบการณ์งาน UR / UM / สินไหม

- มีความรู้เบื่องต้นด้านสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล , Insurance และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้

- มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- สามารถปฏิบัติงานที่ สมุทรปราการ ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-1378,0-2714-2173
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด