หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

รองกรรมการผู้จัดการ-สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

Deputy Managing Director-Marketing & Business Development
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ

 • บริหารรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไรในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • แสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจ
 • พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในด้านสินค้า/บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการขาย การตลาด อาคาร/สถานที่ บริหารงานโครงการ พัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ และ ทรัพยากรบุคคล
 • สนับสนุนการนำระบบงานมาใช้พัฒนาวิธีการทำงาน
 • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

หน้าที่รับผิดชอบร่วม

 • กำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร และผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ และบุคลากรมีค่านิยมการทำงาน ตามที่กำหนดไว้
 • กำหนดนโยบายด้านขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน และอุปกรณ์การทำงานที่เอื้อต่อภารกิจขององค์กร และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมกำหนดนโยบายและส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้าง/พัฒนา Successor ทั้งองค์กร
 • กำหนดนโยบายการบริหารการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย และอนุมัติแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย
 • สื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
 • สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในอสังหาริมทรัพย์หรือห้างสรรพสินค้า
 • ทักษะการนำเสนอที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • มีภาวะผู้นำ, ทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน 
- Incentive bonus ตาม performance 
- ค่าครองชีพ (5 วัน 1,500 / 6 วัน 1,800) 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ค่ารักษาพยาบาล 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร (กรณีเข้ากะ 650 บาท) 
- ค่ากะ (กรณีเข้ากะ)
- เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง 
- เครื่องแบบพนักงาน 
- วันหยุดลาพักร้อน 6-18 วัน
- เงินช่วยเหลือการสมรส 1,500 
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 
- เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 
- ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงานคลอดบุตร , คุ่สมรสคลอดบุตร 
- เงินกู้ฉุกเฉิน 
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน)
- เงินช่วยเหลือกรณีปรับวุฒิการศึกษา
- เงินกู้เพื่อการศึกษา
- เงินทุนการศึกษาบุตร (โครงการ CSR)
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้
- เงินค่าเกษียณอายุก่อนกำหนด
- รางวัลพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน

       บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใข้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เข่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน

      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบตมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้

     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ, คุณพงศ์สุทธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : เลขที่ 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ext. 11066,11883,11065
โทรสาร : 0-2958-0081
แสดงตำแหน่งอื่นใน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)