หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , ธุรกิจบริการ
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมให้บรรลุตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด

- กำหนดรูปแบบ แนวปฏิบัติ และเป้าหมายงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

- เจรจาต่อรองราคา ค่าบริการกับลูกค้า ผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ

- จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนงบประมาณ และแผนอัตรากำลังประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี

- จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในฝ่ายงาน

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ

- จบป.ตรี-โท ด้านบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง (การโรงแรม/รัฐศาสตร์/กฎหมาย/บัญชี,การเงิน/วิศวกรรม/ MBA)

- เคยอยู่ตำแหน่งบริหาร การโรงแรม หรือ Training ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์/ชอบงานท้าทายใฝ่รู้

- พร้อมทำงานหนักปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ดี

- เข้าใจงานบริการ / บริหารต้นทุนได้

- วิเคราะห์ความเสี่ยง / วางแผนงานได้ 


สถานที่ปฏิบัติงาน : 
 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ที่พักสวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

"ผู้นำในธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ" ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน บริหารงานอาคาร, บริหารงานศูนย์ฝึกอบรม, Printing & Mailing  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลัก บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 12 ปีซ้อน โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น 100% 
ที่อยู่ : 96/12 ซอย ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9863, 0-2791-9864 ,0 2791-9998
โทรสาร : 0-2935-3706
โฮมเพจ : http://www.ktbgs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด