หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยอำนวยการวางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
ในด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การจัดองค์กรและอัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน
การส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Path) การบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การบริหารสมรรถนะบุคลากร (Competency) และผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ (Successor) ของธนาคาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
• มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ตลอดจนสามารถวางแผนวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ


*ผู้ที่สนใจสามารถสมัคงานได้ที่ https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php เท่านั้น*
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ที่อยู่ : 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-4068
โทรสาร : 0-2270-0508
โฮมเพจ : http://www.smebank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)