หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Research and Development
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ร่วมแก้ไขและวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต

3. เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิค วิธีการใช้งานให้กับลูกค้า

4. วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองการใช้วัตถุดิบหลักบางชนิดจากแหล่งต่างๆ

5. ร่วมมือประสานงานกับแผนกผลิต เมื่อมีการผลิตเรซินชนิดใหม่

6. สรุปผลการทดลอง ทดสอบ และนำเสนอผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

- เพศหญิงหรือชาย (ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว)

- อายุไม่เกิน 21-35  ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี,โพลิเมอร์,เครื่องมือและวัสดุ)

หลักฐานการสมัครงาน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- TOEIC

- ประวัติโดยย่อ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วัสดุศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : พอลิเมอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • เบี้ยกันดาร
  • โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ ญาดา แสงพรต (แผนกบุคคลและธุรการ)
ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถนน ไอ – สี่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51
โทรศัพท์ : 038-683-223 – 5 ต่อ 102 , 103 , 104
โทรสาร : 038-683-099, 687477
โฮมเพจ : http://www.thaigci.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด