หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรการผลิต (บ.ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด) (บ้านบึง ชลบุรี)

Production Engineer
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผน ควบคุม และดูแลการผลิต
• รวบรวมปัญหา วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงจัดทำมาตรฐานการผลิต
• วางแนวทางวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการผลิต
• ปรับปรุง ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มผลผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิต
• ฝึกอบรมและประเมินผล
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ ชาย 

ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ด้านภาษา: ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
 
ทักษะต่าง ๆ :
- มีทักษะการสื่อสารดี
- มีความละเอียด รอบคอบ
- ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 

ปฎิบัติงานที่กลุ่มบริษัทเจริญสิน ถ.พานทองบ้านบึง จ.ชลบุรี
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เส้นใยสังเคราะห์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีประยุกต์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้)
ที่อยู่ : บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 080-919-1655
โทรสาร : 02-259 -2690
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน