หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ (Safety Engineer)

ด่วนมาก!
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในสถานประกอบการ (จป.วิชาชีพ) ตามคู่มือของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย จัดทำและดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยดำเนินการจัดประชุม จัดทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย
4. จัดทำระบบและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 และ ISO 14001
5. ควบคุม ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่อาคาร
6. จัดทำแผนและจัดฝึกอบรมพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. ให้ความรู้ กระตุ้น และสื่อสารด้านความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้เช่าอาคาร ผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัย
8. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และแก้ไขการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยของบริษัท พนักงาน ผู้เช่าอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับจ้างอื่นๆ
9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมระบบงานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5ส. และการอนุรักษ์พลังงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสุขสาสตร์และความปลอดภัย และวิศวกรรมความปลอดภัย
2. มีประสบการณ์งานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Sukanya
ที่อยู่ : 1 Vipavadeerangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-1600 Ext.2443
โทรสาร : 0-2272-1602
โฮมเพจ : http://www.eastwater.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)