หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน QS (โยธา)

Quality Servey Engineer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

เพื่อกำหนดให้มีผู้ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานด้านควบคุมงบประมาณโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานและไม่เกิดข้อผิดพลาด และความเสียหาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1 ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินราคางานก่อสร้างและหรืองานระบบประกอบอาคาร
2 ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างเป็นระบบ
3 ทบทวนปริมาณงานและราคาจากแบบก่อสร้าง
4 ติดตามและบันทึกปริมาณงานและควบคุมความก้าวหน้าของงานก่อสร้างจริง
5 ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง
6 จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานเพื่อให้วิศวกรสำนักงานรวบรวมเป็นรายงานประจำเดือนต่อไป
7 สามารถช่วยงาน วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ ตามลำดับ ได้ตามความเหมาะสม
8 ลงนามในฐานะผู้คิดปริมาณงาน
9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

สามารถดำเนินการประสานงานกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ( Education Background ):     

อย่างน้อยจบการศึกษาระดับ จบการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมโยธา  สถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง            
            
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences ):         

มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่)            
หรือมีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2  ปีขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งงาน วิศวกร)            
            
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office   Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว           
2 รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี           
3 เข้าใจปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามกรอบที่กำหนด            
4 ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ           
5 เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ            
6 ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขี้น            
7 มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี            
8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ           
9 การติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อข้อมูลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน            
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)