หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรสนาม (เครื่องกล ปรับอากาศ สุขาภิบาล) - วังน้อย อยุธยา

Site Engineer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

เพื่อกำหนดให้มีผู้ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของหน้างานให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานและไม่เกิดข้อผิดพลาด และความเสียหาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):


1 ด้านสัญญา
1.1 ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา
1.2 ศึกษาประเด็นสัญญาที่เกี่ยวข้อง
2 ด้านแผนงาน
2.1 ศึกษาแผนงาน 3 Weeks/3 Months เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียดและนำไปปฏิบัติงานจริง
2.2 ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) และรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ
2.3 ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ
3 ด้านงบประมาณ-การเงิน
3.1 ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้างแต่ละส่วน บันทึกคนงานทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ
3.2 ต้องคุมงบประมาณต่อหน่วยของงานให้ได้
4 ด้านเทคนิค
4.1 ศึกษา Specifications ต่างๆและควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
4.2 แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) และรายงานต่อวิศวกรโครงการรับทราบ
4.3 ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง หากมีข้อขัดแย้งให้แจ้งวิศวกรโครงการ
4.4 แจ้งพนักงานเขียนแบบ โดยระบุการแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหน้างานจริงเพื่อไปจัดทำ As-Built Drawings
5 ด้าน QA/QC และ Safety
5.1 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับให้ผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) ดำเนินการตามที่ระบุไว้
5.2 ควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบสัญญา (Specifications)
5.3 ตรวจสอบความสะอาดของหน่วยงานรวมถึงเศษวัสดุเหลือใช้หน้างาน
5.4 ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจระบบและปฏิบัติตาม Projected Safety Plan
5.5 รับผิดชอบให้งานถูกต้องได้คุณภาพตามที่ระบุในสัญญาและรายการประกอบแบบ
5.6 จัดเตรียมพื้นที่งานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับบุคลากรให้น้อยที่สุด
5.7 ทำความเข้าใจ / รู้ข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยสังเขป
5.8 ดำเนินการให้แน่ใจว่ากฏระเบียบข้อบังคับได้รับการปฏิบัติในที่ทำงาน รวมทั้งมีการบันทึกรายงาน ใบอนุญาตต่างๆเก็บรักษาอย่างดี รวมทั้งการแต่งตั้งบุคคลที่
ชำนาญงานมีความรู้และประสบการณ์เรื่องเครื่องจักรเครื่องมือในการดำเนินการอย่างปลอดภัย
5.9 ให้คำสั่งกับทีมงานเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโดยมั่นใจว่าคนงานทุกคนไม่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่ออันตราย
5.10 จัดการเคลื่อนย้ายและนำส่งวัสดุต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อบุคคล การจัดเก็บและจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและแน่ใจว่าเครื่องจ่ายไฟถูกติดตั้ง และบำรุงรักษาโดยไม่เป็นอันตรายต่อบุคลากรหรือเครื่องมือต่างๆ
5.11 จัดและรักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
5.12 จัดเตรียมกับผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาอื่นๆในพื่นที่งานเพื่อป้องกันการสับสนเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.13 ตรวจเช็คเครื่องมือและเครื่องจักรกลรวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี
5.14 ทำให้แน่ใจว่าวัสดุที่เป็นอันตรายมีเครื่องหมายและคำเตือนติดไว้อย่างถูกต้อง
5.15 ต้องแน่ใจว่าชุดทำงาน / อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมมีมากพอและนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.16 ต้องแน่ใจว่ามีอุปกรณ์ / เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นตามกฎหมายและพนักงานทุกคนต้องทราบว่าอยู่ที่ใด
5.17 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5.18 ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย
6 ด้านการบริหารบุคลากร / ฝึกอบรม
6.1 ฝึกอบรมผู้ช่วยวิศวกร (โฟร์แมน) ทั้งทางด้านแผนงานและเทคนิคการควบคุมงาน
7 การประสานงาน / ติดตามงาน
7.1 ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นๆตามสถานการณ์จริง เพื่อให้งานดำเนินไปได้ตามแผนงาน
7.2 รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อวิศวกรโครงการรับทราบ
7.3 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยหน่วยงาน ความสะอาดของหน่วยงาน รวมถึงการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
7.4 สนับสนุนทีมงานให้ความร่วมมือในการควบคุมปฎิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพ
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ( Education Background )

• อย่างน้อยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

• อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2. รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
3. เข้าใจปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามกรอบที่กำหนด
4. ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
5. เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ
6. ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขี้น
7. มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
8. มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
9. การติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อข้อมูลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

วันทำงาน: ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)