หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรสายการผลิตอาวุโส

Senior Process Engineer
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดในระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. ควบคุมการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถังบรรจุให้ได้จำนวนตามที่กำหนด ปิดฉลากอย่างถูกต้อง ปิดฝาถังและผนึกครอบฝาถังอย่างแน่นหนารัดกุม
3. ควบคุมดูแลถังเก็บผลิตภัณฑ์และบริเวณลานถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. ควบคุมจัดการการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ให้ถูกต้องตามหลักของความปลอดภัย ไม่เกิดการรั่วไหล รวมทั้งการควบคุมปริมาณไม่ให้เกิดการสูญหาย จากการปฏิบัติงานเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา
6. ตรวจสอบควบคุมรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
7. ควบคุมดูแลให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดและตกลงร่วมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดและตามมาตรฐานความปลอดภัยในทุกส่วนงาน
8. ควบคุมการทำบันทึกรายการบรรจุ และรายการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์รายวัน รวมทั้งปริมาณการรับ-จ่ายภาชนะบรรจุทั้งหมดทุกประเภท ลงในระบบควบคุมทุกระบบที่กำหนดไว้
9. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายบัญชี รวมทั้งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทั้งโดยปกติและเป็นกรณีพิเศษ
10. ศึกษาทำความเข้าใจในข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และนำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
11. มีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับการปฏิงาน ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้น
12. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานเคมีภัณฑ์ หรือโรงงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
5. มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6. มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน HSSE 
7. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8. สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์เว้นเสาร์ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ปิโตรเคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การันตีโบนัส 1 เดือน (กรณีทำงานครบ 1 ปี)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • อบรม/สัมมนาประจำปี
 • เงินขวัญถุงครบรอบวันเกิด
 • เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินเดือน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Established in February 1997, Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd. (APC) is a prime importer and distributor of a wide range of hydrocarbon and oxygenated solvents from quality multiple suppliers worldwide for diverse usage by Thai industry.

The award of ISO 9001:2000 certification perfectly reflects the company’s firm commitment to continuously strive to provide the best quality products. With the sales revenue up to 2,000 million baht per year and to support our continuing growth, we urgently need the following candidate to join our team.

บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีทั้งประเภทไฮโดรคาร์บอนและอ๊อกซี่จิเนตเตด จากคู่ค้าคุณภาพมากมายทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของอุตสาหกรรมของไทย ด้วยยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ท้งนี้บริษัทต้องการขยายงานและรับสมัครพนักงานที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 165/14-16 Nirvana at Work Ramintra, Ramintra Road, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220
โทรศัพท์ : 0-2157-1555
โทรสาร : 0-2157-1556
โฮมเพจ : http://www.apcbkk.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด