หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรออกแบบงานอาคาร / วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

Design Engineer
บริษัท ว. และสหาย ดีซายน์ จำกัด
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ , การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิศวกรออกแบบงานอาคาร (งานระบบ M&E ประกอบอาคาร และ งานโครงสร้างอาคาร)
 • ออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมโครงสร้าง
• วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมการก่อสร้างของโครงการ และงานระบบ M&E )
 • วางแผนงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ, งานประมูลให้ได้ผู้รับจ้างฯ, การทำราคากลาง และการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งงานระบบ M&E และ/หรือ งานก่อสร้างทั้งโครงการ
ตำแหน่งงานที่รับเพิ่มเติม
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สามัญ)
 • ออกแบบ และตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภค และระบบอัคคีภัย บำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจสอบ และ ดูแลการก่อสร้าง,ติดตั้งหน้างานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • จัดทำเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชา

 • วิศวกรโยธา
 • สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคางานวิศวกรรมโยธา ตามโครงการต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือโต้ตอบกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • พิจารณาความเหมาะสมในการทำงาน รวมถึงงานเพิ่ม/ลด ที่ผู้รับจ้างนำเสนอ

 • ผู้จัดการโครงการ (โยธา)
 • ควบคุม ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา
 • จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสัญญา
 • ประสานงานกับหน่วยงานและลูกค้าเพื่อพัฒนางานและบริการให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ตรวจสอบการส่งมอบงานและเอกสาร
• Construction Support
 • ประชุมและประสานงาน ในระหว่างการก่อสร้าง ในฐานะตัวแทนของผู้ออกแบบงานระบบของโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ
 • ให้คำปรึกษา/ ทำการตรวจสอบการติดตั้ง และอนุมัติวัสดุอุปกรณ์งานระบบฯ สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ
 • มีความเข้าใจในงานระบบฯอาคาร สามารถประสานงาน/ ดำเนินการปรับแก้ไขการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่หน้างาน เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งได้จริงและใช้งานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบ
 • ประสานงาน/ ประเมินวิธีการออกแบบ และติดตามรายงานผลให้กับทีมออกแบบของบริษัท จากผลการก่อสร้างทุกๆโครงการ เพื่อเก็บข้อมูล/ประเมินผลงานออกแบบโครงการนั้นๆ และหาข้อสรุปในการปรับปรุงการออกแบบให้มีมาตรฐานที่ดี
• วิศวกรอุตสาหการ
 • วิเคราะห์วางโครงการ อำนวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคำนวณออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย
วิศวกรงานระบบไฟฟ้า (งานคิดราคา,ถอดราคา QS)
 • ศึกษาแบบและถอดแบบ Shop Drawing เพื่อคำนวณปริมาณอุปกรณ์
 • จัดทำแผนงานโครงการ , งานที่รับผิดชอบ และวางแผนงานร่วมกับทีมงานฝ่ายอื่น ๆ
 • จัดหาและคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผู้รับเหมารายย่อย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาปนิก /อินทีเรีย

 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ Shop drawing/As built drawing
 • แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบปริมาณงานผู้รับเหมา จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• ช่างเทคนิค (เครื่องกล ,ไฟฟ้า,โยธา-สถาปัตย์)

 • ตรวจสอบ/ตรวจเช็คการทำงานของผู้รับเหมา ให้ถูกต้องตามแบบ
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เขียนแบบงานระบบ M&E/งานโครงสร้าง (AutoCAD)
 • เขียนแบบงานระบบ M&E (ระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล) /งานโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AutoCAD
เขียนแบบงานระบบ M&E/งานโครงสร้าง (Revit)
 • เขียนแบบงานระบบ M&E (ระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล) /งานโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Revit

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ
 • สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง
 • รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ หรือ อันตรายที่เกิดขึ้นและให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
 • ส่งเสริมและช่วยเหลืองานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลและปฏิบัติตามแผนด้านความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความชำนาญงานและทำงานอย่างปลอดภัย

QS Engineer

 • ถอดแบบ ประมาณราคา งานไฟฟ้า / เครื่องกล / ก่อสร้าง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ 
- เพศชาย / หญิง   อายุ  25 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ  สาขาที่เกี่ยวข้อง / ตำแหน่งช่างเทคนิค/เขียนแบบ วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง/ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3  ปี 
- มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม และ ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในงานได้ดี 
- มีใบ กว.ระดับภาคี หรือสามัญ (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้  MS Office , PDF, AutoCAD  ได้ดี 
- สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้ดี  
- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ 
- มีประสบการณ์ในงานอาคารสูง (High Rise Building) และอาคารขนาดใหญ่ประเภทโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา   
ที่อยู่ : 55 Ramkamhaeng 18 (Maen Khian 3) Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2318-8533
โทรสาร : 0-2718-8398
โฮมเพจ : http://www.wasso.co.th