หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโครงการ (โยธา) - ประจำ ฉะเชิงเทรา

Project Engineer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

สามารถบริหารจัดการในด้านการวางแผนและควบคุมงานในโครงการให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือหากเกิดข้อผิดพลาดหน้างาน สามารถแก้ไขปัญหาและไม่เกิดความเสียหาย งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1 ด้านสัญญา

1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก
1.2 ทบทวนและตรวจสอบแบบ Tender กับแบบ For Construction เพื่อสรุปงาน VO.ที่เกิดขึ้น
1.3 ติดตามผู้รับผิดชอบ ให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญา

2 ด้านแผนงาน

2.1 จัดทำ แผนงานหลัก
2.2 จัดทำ แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน/เครื่องจักร
2.3 จัดทำแผนงาน 3 Weeks/3 Months เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด
2.4 ตรวจสอบแผนงานของผู้รับเหมาช่วง
2.5 จัดทำแผนเร่งรัดงาน เมื่อเกิดความล่าช้า
2.6 วางแผนการป้องกันวัสดุที่จัดเก็บในสโตร์โครงการทั้งในและนอกคลัง หรืองานที่ติดตั้งแล้ว ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย
2.7 คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อวางแผนป้องกันปัญหา
2.8 ตรวจสอบบันทึกหน้างานประจำวัน (Daily Request , Daily Report) และรวบรวมจัดทำรายงานประจำสัปดาห์และเดือนว่ามีจัดทำครบและถูกต้อง (Weekly Report ,Monthly Report)

3 ด้านงบประมาณ-การเงิน

3.1 ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้
ในการบริหารงานภายใน 3 เดือน และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการของโครงการฯ ให้ได้กำไรสุทธิสูงสุด
3.2 จัดทำ Cash Flow จัดทำ / ส่ง / ติดตามงาน VO
3.3 ลงนามอนุมัติการเบิกใช้วัสดุประจำวัน ก่อนตัดจ่ายนำไปใช้งานทุกครั้งและตรวจสอบการบันทึกสต๊อกในระบบให้ข้อมูลมีความทันสมัย
3.4 จัดทำ / ส่ง / ติดตาม Payments จัดทำ CVC, PL และ Forecast Report
3.5 ตรวจสอบและลงนามในการเบิกงวดงานของผู้รับเหมาช่วงและการทำค่าแรงคนงานรายวัน
3.6 ควบคุมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงเมื่อจบโครงการ

4 ด้านเทคนิค

4.1 สรุปวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ราคาถูก ปลอดภัยและใช้เวลาดำเนินการอย่างเร่งรัด
4.2 ศึกษา แบบ Intregrated
4.3 ศึกษา หา วัสดุ/อุปกรณ์ / เครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือเครื่องมือวัด รวมทั้งตรวจสอบ
และอนุมัติแผนการซ่อมบำรุงและสอบเทียบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
4.4 แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม / บริหาร เมื่อพบปัญหาอุปสรรค
4.5 จัดทำ Method Statement ที่เกี่ยวข้อง
4.6 ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าโครงการ(Site Mobilization) ให้มีความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ เช่น Site Office, สาธารณูปโภค
เป็นต้น และเคลียร์ตามรายการที่ระบุไว้สำหรับการเตรียมการก่อนเคลื่อนย้ายออกจากโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)
4.7 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจและทดสอบระบบในระหว่างการติดตั้ง (Request For Inspection , Inspection Report) และการทดสอบ
ระบบรวม (Commissioning Test Report) ให้ถูกต้องและครบถ้วนในการลงนามของผู้ควบคุมงาน

5 ด้าน QA/QC และ Safety

5.1 ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจระบบและปฏิบัติตาม
5.2 รับผิดชอบให้งานถูกต้องได้คุณภาพตามที่ระบุในสัญญาและรายการประกอบแบบ
5.3 จัดเตรียมพื้นที่งานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับบุคลากรให้น้อยที่สุด
5.4 ทำความเข้าใจ / รู้ข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยสังเขป
5.5 ดำเนินการให้แน่ใจว่ากฏระเบียบข้อบังคับได้รับการปฏิบัติในที่ทำงาน รวมทั้งมีการบันทึกรายงาน ใบอนุญาตต่างๆเก็บรักษาอย่างดี รวมทั้งการแต่งตั้ง
บุคคลที่ชำนาญงานมีความรู้และประสบการณ์เรื่องเครื่องจักรเครื่องมือในการดำเนินการอย่างปลอดภัย
5.6 ให้คำสั่งกับทีมงานเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโดยมั่นใจว่าคนงานทุกคนไม่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่ออันตราย
5.7 จัดการเคลื่อนย้ายและนำส่งวัสดุต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อบุคคล การจัดเก็บและจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและแน่ใจว่าเครื่องจ่ายไฟถูกติดตั้ง
และบำรุงรักษาโดยไม่เป็นอันตรายต่อบุคลากรหรือเครื่องมือต่างๆ
5.8 จัดและรักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
5.9 จัดเตรียมกับผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาอื่นๆในพื่นที่งานเพื่อป้องกันการสับสนเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.10 ตรวจเช็คเครื่องมือและเครื่องจักรกลรวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี
5.11 ทำให้แน่ใจว่าวัสดุที่เป็นอันตรายมีเครื่องหมายและคำเตือนติดไว้อย่างถูกต้อง
5.12 ต้องแน่ใจว่าชุดทำงาน / อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมมีมากพอและนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.13 แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ / เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นตามกฎหมายและพนักงานทุกคนต้องทราบว่าอยู่ที่ใด
5.14 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5.15 ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย
5.16 ควบคุมสภาพแวดล้อมและความสะดวกให้เหมาะสมกับการทำงาน

6 ด้านการบริหารบุคลากร / ฝึกอบรม

6.1 ช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดเตรียมบุคลากร / คนงาน ให้สอดคล้องกับแผนงาน
6.2 จัดทำ Organization Chart
6.3 ทบทวน Job Description
6.4 ฝึกอบรม (On the Job Training) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้/ความสามารถเพียงพอในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน
6.5 ดูแล สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7 การประสานงาน / ติดตามงาน

7.1 เข้าประชุมประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ / ที่ปรึกษาและควบคุมงาน / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมารายอื่น
7.2 ประชุม Site Meeting อย่างสม่ำเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง โดยเน้นเรื่องการควบคุมตารางเวลาและสรุปปัญหา อุปสรรค และมาตรการแก้ไข และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority)

1 มีอำนาจตัดสินปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เด็ดขาด
2 สรุปรายการสั่งซื้อวัสดุรวมถึงปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการได้ดีและเพียงพอ
3 ตรวจสอบและอนุมัติผลงานของผู้รับเหมาช่วง และแบบ-วัสดุ ที่จะใช้ในโครงการ
4 ตรวจสอบและอนุมัติการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5 การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทีมงานหรือระหว่างผู้รับเหมาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ( Education Background )            

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปใน ด้านวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา            
และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            
            
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences )            

มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป           
            
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency )   

1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2 มีความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก
3 รวบรวม ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำในเรื่องการควบคุม วิเคราะห์การใช้งบประมาณ กำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติการใช้และควบคุมงบประมาณ
4 เข้าใจขอบเขตการปฏิบัติงานธุรการ การจัดสรรการใช้ทรัพยากร ควบคุม ติดตามปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่หน่วยงานต่างให้มีประสิทธิภาพ
5 ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
6 เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพงาน บริการ ภายในองค์กร
7 เข้าใจหลักการ วิธีการบริหารจัดการ บริษัทรับจ้างภายนอก ติดต่อประสาน ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทรับจ้าง กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการบริหารจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
8 ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขี้น
9 มีความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
10 มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
11 มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)