หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา (ประจำโครงการ) คู้บอน ,กรุงเทพกรีฑา, ลาดกระบัง , ชัยพฤกษ์-วงแหวน2,โครงการพิเศษ

Civil Engineer
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (สะพานสูง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผนและความคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ

• ตรวจสอบแบบ , ปริมาณงานและราคาว่าจ้างได้

• วางแผนและติดตามการใช้วัสดุในโครงการ

• ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในโครงการ

• จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน

• จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์และประจำเดือน

• ตรวจสอบเอกสารส่งงวดงานผู้รับเหมาและเอกสารภายใน

• ติดตามคุณภาพงานและปริมาณงวดงานตามสัญญา

• สามารถแนะนำและตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องงานได้

• ตรวจสอบและวางแผนการซ่อม และเก็บงานตามรายการตรวจรับมอบบ้านและติดตามการแก้ไขให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทและแผนงาน

• รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง

• ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• มีใบประกอบวิชาชีพ

• มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน และควบคุมงานก่อสร้าง

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีความซื่อสัตย์ และจิตสำนึกบริการ

• ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD

• สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

• มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สะพานสูง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86 Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)