หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกร

Engineer
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง วิศวกร

- ควบคุมและบริหารงานในโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกตาม
- วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งศึกษา ทดสอบ ทดลองกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- ติดตาม รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจเพื่อสังคม
- จัดเตรียม ผลิตเอกสาร งานจัดการประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม งานในความรับผิดชอบโครงการ
- ดูแลระบบ INFORMATION ในการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดเตรียม/คัดแยก บันทึก ทำต้นฉบับ เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ตลอดจนดูแล/ติดตามเอกสารที่ต้องจัดส่งระหว่าง หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
- จัดทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานบริหารจัดการฝ่ายนโยบายและธุรกิจสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลงาน บุคลากร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การเบิกจ่ายและรายงานการติดตามต่าง ๆ
- ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษและมีเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเบื้องต้น

คุณสมบัติ

ตำแหน่ง วิศวกร

- อายุ 23 - 30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรม หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ( มีพื้นฐาน ป.ตรี วิศวกรรม )  เกรดเฉี่ย 3.50 ขึ้นไป
-  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  TOEIC 700 +
-  มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
-  ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยี
- ขับรถยนต์ได้ สามารถไปต่างประเทศได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท.จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นิรชา เกิดพุ่ม
ที่อยู่ : 5551/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 10 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-1403152
โทรสาร : 0-2140-3150
โฮมเพจ : http://www.pttbsa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด