หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกวิศวกรซ่อมบำรุง

Maintenance Supervisor
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุม/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามระบบและกรอบเวลาตาที่กำหนด
 • จัดทำแผนงาน/รายงาน ประจำเดือน ,สัปดาห์ ,วัน และตรวจติดตามผล
 • จัดทำแผนการใช้คนงาน/รายงานการใช้คนงาน
 • จัดทำสรุปรายงาน ความคืบหน้าและรายงานประสิทธิผลของแผนก (QO) ประจำเดือน
 • ควบคุมสโตร์ย่อยแผนก
 • การจัดประชุมและรายงานการประชุม
 • ควบคุมเครื่องมือวัด
 • จัดเก็บบันทึกเอกสาร ตามอายุการจัดเก็บ
 • จัดทำแผนบำรุงการรักษา ประจำแผนก(รายปี ,รายเดือน ,รายสัปดาห์ ,รายวัน)
 • จัดทำตารางค่าใช้จ่ายในการทำการบำรุงรักษา
 • ศึกษาทำความเข้าใจในใบแจ้งซ่อมเครื่องมือ ,เครื่องจักร
 • เตรียมความพร้อมในการส่งมอบ TC ,PL และอุปกรณ์
 • จัดทำรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย, อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญและมึความเชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ,รถยก , รถบรรทุก ,เครื่องมือ ,เครื่องจักร งานก่อสร้าง
 • มีทักษะในการวางแผน และบริหารทีมที่ดี, แก้ไขปัญหาได้ดี
 • ประจำสำนักงานสาขาพุทฑมณฑลสาย 7 นครปฐม
 • ทำงาน 6 วัน จันทร์-เสาร์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคนิคยานยนต์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ, ประกันทันตกรรม)
 • ประกันสังคม
 • วันลาพักร้อนและวันลากิจต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสและปรับประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2880-0700 Ext.7715,7701,0-2435-1054,0-2879-0850,0-2880-0481
โทรสาร : 0-2051-0636
โฮมเพจ : http://www.nld.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)