หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of Administration
ด่วนมาก!
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ยา/เภสัชกรรม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) วางแผน วิเคราะห์ บริหารจัดการ จัดระบบงาน ตรวจสอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
2) บริหารจัดการโครงการบริหารงานทั่วไป และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) บริหารจัดการแผนงาน และงบประมาณ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4) ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
- งานพัสดุ
- งานบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อร้องเรียน
- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานสารบรรณ
- งานกฎหมาย
5) ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1) การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
3) มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้
4) มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ พอใช้
5) เคยทำงานหน่วยงาน (องค์การมหาชน) จะพิจารณาพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป
3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานพัสดุภาครัฐ

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติ ไทย 
2) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
3) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
9) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
10) ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427
Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)   สามารถสมัครทางเมล์ได้ ให้แนบไฟล์ และส่งมาทางเมล์

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
                                        
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัคร 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ในช่องประชาสัมพันธ์
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)
9) ประวัติการทำงาน (resume) หรือหลักฐานการทำงาน 1 ชุด
10) สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ
วิธีการคัดเลือก
สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
สถาบัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 กันยายน 2563
และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติพร้อมทำการสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้ สวรส. เมื่อปี 2542 ในชื่อว่า “สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)” โดยมีการดำเนินงาน ภายใต้หลักการสำคัญคือ “องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือคล่องตัวมีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ”
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยปรับรูป การดำเนินงาน จากโครงการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการวิจัย และพัฒนาที่มีขอบเขต การดำเนินงาน ในโรงพยาบาลนำร่อง 35 แห่ง และได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงาน กองทุนสนับสนุน การวิจัย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2540 - 31 กรกฎาคม 2543. คณะกรรมการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้งสถาบัน สรพ. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2542 ภายใต้แผนงาน พัฒนากลไกในการสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งมีเป้าหมาย ให้มีการจัดการเครือข่าย เพื่อสร้างความรู้ และใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สวรส.มีนโยบายที่จะให้สถาบันภายในแผนงานนี้มีความคล่องตัว และเป็นอิสระในการบริหารจัดการ แต่ยังคงมีความรับผิดชอบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ สวรส.จึงได้ให้สถาบัน สรพ.นี้ มีคณะกรรมการบริหารแยกออกไป ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนและชี้นำทิศทางการดำเนินงาน จากภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล


 
ที่อยู่ : 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.ha.or.th