หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าพัฒนาบุคลากร/HRD

Human Resource Development
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วิเคราะห์ หาโอกาส/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบงาน การสร้างและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

2.ประสานและดำเนินงาน ให้โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ประสบผลสำเร็จ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

3.วางแผนและดำเนินการในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้พัฒนา เพื่อให้ระบบงานกระบวนการที่ออกแบบนั้น ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง

4.พัฒนาและจัดทำแผนรูปแบบดำเนินงานในการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานและปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับทุกหน่วยงาน

5.วิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

6.จัดทำคู่มือ ที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน การสอนงาน พัฒนาบุคลากร (E-book,E-learning)

7.บริหารจัดการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS-Performance Management System)มาใช้ร่วมกับการจัดทำ individual development plan (IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบริษัท
8.ศึกษา ติดตาม Best Practice ในการพัฒนาบุคลากร และนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับหาแนวทางการนำมาใช้ในองคืกรได้อย่างเหมาะสม

9.ดำเนินการพัฒนาการพัมนา องค์กรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยระบบ KM

10.ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการทำงานต่างๆ โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น

11.วางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรในการอบรมต่างๆ และจัดหาค่าROIในการอบรม

12.วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งระบบด้วยเครื่องมือการพัฒนาด้านต่างๆ

13.พัฒนาระบบการบริหารในการประเมินผลการทำงานแบบ 360 องศา ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ์จริง

14.เขียนหลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินค่าใช้จ่าย จัดหาวิทยาการ ภายใน และภายนอก

15.พัฒนาแบบประเมินผลประจำปี ปรับปรุงตัวชี้วัด KPI ร่วมกับฝ่ายต่างๆ

16. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือรับนโนบายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง เท่านั้น!!!

อายุ : 30-40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ประสบการณ์ในด้านการอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี

2.จัดทำแผนฝึกอบรม งบประมาณตามขั้นตอน

3.สามารถวิเคราะห์ Skill ของตำแหน่งงาน ร่วมกับฝ่ายต่างๆ

4.เคยจัดทำ IDP ,Compatency ,หรือมีองค์ความรู้เนื้อหาสาระได้ระดับดี

5.สามารถพัฒนา JD ให้เหมาะสมกับองค์กร พร้อมจัดทำตัวชี้วัดผลงานได้

6.มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.มีทักษะในการอบรมเกี่ยวกับงานโรงงานผลิต

8.ผ่านระบบ ISO9001:2015 และTiger Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 4 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนเงินสะสม
  • ค่าตำแหน่ง
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายกำหนด 13 วัน)หรือมากกว่าตามพิจารณา
  • เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง งานบวช คลอดบุตร เยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ)
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ Generator, Rotating Machinery และปั๊มน้ำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมมอเตอร์ทุกชนิด
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ

ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตในแถบยุโรป และเอเชีย ให้เป็นตัวแทน Workshop ซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทย 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุชิตษา
ที่อยู่ : 98/4 Moo 6 T. Suanphigthai A. Muang Pathum Thani Pathum Thani 12000
โทรศัพท์ : 0830965123
โทรสาร : 0-2831-0798-99
โฮมเพจ : http://www.amc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด