หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Engineering Manager
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• กำหนดแผนงานและจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและงานโครงการของส่วนวิศวกรรมโรงงานระยะสั้น (1ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของสายงานผลิตและองค์กร รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่จัดทำขึ้น

• ร่วมกำหนดแผนงาน ติดตามผล พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การปรับปรุงเครื่องจักร การจัดทำคู่มือเครื่องจักร การอบรมพนักงานในสังกัดและพนักงานส่วนผลิตเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตามประสิทธิภาพ และวางแผนควบคุมและบริหารสต็อกอะไหล่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน

• ร่วมกำหนดแผนงาน ติดตามผลการปรับปรุง หรือต่อเติมโครงสร้างอาคาร ให้มีความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ตรงตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น GMP

• ร่วมวางแผนและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ติดตามผลการจัดการโครงการต่างประเทศ

• บริหาร จัดการ ติดตามงานอนุรักษ์พลังงาน การสอบเทียบเครื่องมือวัด งาน Utility ผลิตน้ำอ่อน น้ำกระด้าง ไฟฟ้า ลม แก๊สให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด

• วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยความปลอดภัย

• ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบำรุงรักษาและการจัดการวิศวกรรมอย่างน้อย 10 ปี

    • มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงงานการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

    • ความรู้ด้านการบริหารต้นทุนและงบประมาณ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

    • ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ข้อกำหนด มาตรฐานคุณภาพต่างๆ

    • ความรู้เรื่อง TPM (Total Productive Maintenance)

    • ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ บริหารการเปลี่ยนแปลง

    • ทักษะการสื่อสารและบริหารข้อขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

    • ทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจสถานที่ทำงาน: ศรีราชา ชลบุรี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Thai President Foods Public Company Limited has certified the quality management system ISO 9001, the standard of Environmental Management the ISO 14001 and certification of GMP / HACCP. Our Company is a manufacturing of instant noodles under MAMA Brand and Confectionary under Bissin and Homey brand. Our company is looking for expand and would like to find the member to join our team.

สวัสดิการ:

• โบนัส
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาล
• Uniform
• สังสรรค์ปีใหม่
• เบี้ยขยัน
• ของขวัญเยี่ยมไข้, คลอดบุตร
• เงินช่วยเหลืออุปสมบท, งานสมรส, งานศพ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Soontree (Noo)
ที่อยู่ : TF Group Building 7th Floor, 304 Sinakharin Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2374-4730
โทรสาร : 0-2374-7743
โฮมเพจ : http://www.mama.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)