หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าหน่วยผลิต (จ.ฉะเชิงเทรา)

Supervisor - Operations Area
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลควบคุมการสูบจ่ายน้ำและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสูบจ่ายน้ำสอดคล้องเป็นไปตามแผน
 • ดูแลบริหารต้นทุนพลังงาน สถานีสูบจ่ายน้ำในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนสูบจ่ายน้ำ
 • ติดตามสรุปผลข้อมูลปริมาณน้ำสูญเสียและไม่ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • ติดตาม ตรวจสอบ ความถูกต้องการใช้น้ำของลูกค้า ตามการคิดโครงสร้างราคาค่าน้ำของบริษัทฯกำหนด
 • ติดตามและดำเนินโครงการในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า งานวางแผนควบคุมระบบผลิต หรืองานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบประปา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่ จ.ระยอง, จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 


บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com " และข้อมูลการสมัครงานนั้นเราดำเนินการตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 8 - 12 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

        ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

        อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ EAST WATER ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ CEO@eastwater.com "
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Sukanya
ที่อยู่ : 1 Vipavadeerangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-1600 Ext.2443
โทรสาร : 0-2272-1602
โฮมเพจ : http://www.eastwater.com