หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกขูดหนัง – ขูดแยกเลือดปลา (TN)

Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนงาน ควบคุมงานในแผนกขูดหนัง-ขูดแยกเลือดปลาให้ได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบกระบวนการและ ขั้นตอนในการทำงาน บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ กำลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในสายการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามหลักนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ประเมินและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและตัดสินใจ
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในด้านสายการผลิตหรือควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point และระบบSAP ได้เป็น อย่างดี 
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิศวกรรมอาหาร
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.