หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป - โรงงานปทุมธานี

General Accounting Section Head
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ:
• ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานทางด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้

การจัดทำและควบคุมบัญชี :
• ควบคุมการบันทึกบัญชีทั่วไป ตั้งแต่การบันทึก ตรวจสอบ กระทบยอด และสรุปบัญชีลงในระบบ ERP ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมการจัดทำข้อมูล GL และรายงานทางบัญชีตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง
• ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงาน Managerial Accounting เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานปิดบัญชีสิ้นเดือน รวมถึงควบคุมกระบวนการจัดทำ Group Consolidation
• ตรวจสอบการจัดทำเอกสารรายการปรับปรุงบัญชีประจำเดือนตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีธนาคารประจำเดือน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
• ตรวจสอบการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในการทำธุรกรรมทางด้านภาษี เพื่อดำเนินการนำส่งภาษีทุกเดือนของกลุ่มบริษัท โรงงานและสาขา
• ตรวจสอบจัดทำรายงานทางด้านภาษี เพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินธุรกรรมทางภาษี

งานอื่นๆ :
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ระดับบริหารจัดการฯ ระบบบัญชีการเงิน 7 ปี 
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง :  มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบ SAP และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ
ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ประนัชฐา
ที่อยู่ : No.90 CW Tower, 31st - 32nd Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0815581369
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)