หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกบัญชี (Panel Plus-SK)

Section Head - Cost Accounting (Panel Plus-SK)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (แยก Line ผลิต) โดยสามารถแยกต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ในแต่ละ Line การผลิตได้และบอกได้ว่าควรปรับปรุงอย่างไร
 • ปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี เพื่อให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 • วิเคราะห์งบการเงินและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดประเภทและวิเคราะห์ รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี โดยควบคุมให้มีการบันทึกบัญชีให้ถูกตามมาตรฐานบัญชี และสามารถวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติได้ทันที
 • ให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คำปรึกษาและความรู้ใหม่ๆ เช่น มาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่ หรือกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี ด้านบัญชี
 • สามารถจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • สามารถปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรู้ทางด้านภาษีต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549  กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นธุรกิจต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มมิตรผลที่นำชานอ้อยซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาผลิตเป็นไม้ปาร์ติเกิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตโดยนำเศษไม้ยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมและก่อตั้งโรงงานผลิตแผ่นปิดผิว รวมทั้งโรงงานเคลือบผิวไม้ปาร์ติเกิล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐธิดา
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 026568188 ต่อ 167
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด