หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

Assistant Factory Manager
ด่วนมาก!
บริษัท โคคูนิก จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• กำหนดแผนงานผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ

• กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต

• จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายผลิต

• ประชุมร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประมาณการยอดการผลิตและเตรียมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

• วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ ตามแผนการผลิต

• สอบทานตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิต

• ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน

• จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

• วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


*** ทำงานวัน จ-ส หยุดวันอาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. / บริษัทฯ มีที่พักฟรีให้พนักงาน ***

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 28 – 45 ปี

• วุฒิปริญญาตรี/ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป / ด้านการบริหารทีมงาน 3 ปีขึ้นไป

• มีความรู้ด้านการทำระบบ GMP HACCP, ISO

• มีภาวะผู้นำสูงและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก


เงินเดือน: ตามตกลง


สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.โคคูนิก (โรงงาน) 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, 18230

(บริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด)


วันและเวลาทำงาน: ทำงาน จ-ส หยุดวันอาทิตย์ / เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 20 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • ที่พักสำหรับพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • อบรมตามสายอาชีพ
  • โบนัส / ปรับเงินประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไหมอีรี่ เพื่อเป็นโปรตีนจากแมลงและเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ต่ำเมื่อเทียบกับโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น
บริษัทฯ มุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเปมิกา บุญประเสริฐ (คุณเนม)
ที่อยู่ : 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, 18230
โทรศัพท์ : 065-924-6865
โฮมเพจ : http://www.kokoonic.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โคคูนิก จำกัด