หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (ประจำสาขาทั่วประเทศ)

Branch Marketing Officer
ด่วนมาก!
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
นครปฐม, สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด และทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหาเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้า
3. จัดทำ Call Report ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้าให้มาใช้บริการด้านเงินฝากสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
6. เสนอขายผลิตภัณฑ์ (Cross Sell)และแสวงหายอดเงินฝาก/สินเชื่อ/รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตามเป้าหมายที่ได้รับ
7. ให้บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของธนาคารอยู่เสมอ
8. ประสานงานด้านการปฏิบัติงานสินเชื่อระหว่างสาขากับ Hub /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการรับ-ส่งเอกสารสำคัญ ,ติดตามแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา ฯลฯ
9. ปฏิบัติงานด้านบรรจุ/ตรวจนับเงินสด และเปลี่ยนกล่องเงิน ATM
10. ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสาขาและธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
11. ปฏิบัติงานภายในสาขา เช่นบันทึกรายการซื้อ-ขายกองทุน , บันทึกข้อมูลลูกค้า ฯลฯ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
• มีความรู้ด้านบัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ หรืออื่นๆ 
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์
• มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือ มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ มี IP หรือ มี Single License


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : นครปฐม, สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวาทินีย์
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0000, 081-448-4346
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)