หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่กำกับควบคุม (Compliance)

Sr.Compliance Officer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เก็บรวบรวม ทบทวน และปรับปรุง รายการกฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ให้มีการจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด

- ดูแล และปรับปรุงระบบการจัดเก็บใบอนุญาตและเอกสารสำคัญ และระบบการติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย(Compliance system) ให้พร้อมใช้งาน และพัฒนาให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบให้กับตัวแทนหน่วยงาน

- จัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

- ศึกษาและติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษา

- ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆให้มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Compliance Checklist)

- ประเมินความเสี่ยงและความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้

- วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจได้

- สนับสนุนงานธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติการ

ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหรือ Compliance 1-3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาพักร้อน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1000
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด