หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำข้อมูล template ร้านค้า / template งบจัด-งบจ่าย ประจำเดือน
2. จัดทำใบเสนองบจัดกิจกรรม พร้อมรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. จัดทำรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เช่น รายวัน, รายเดือน, รายปี และเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลัง และเป้าหมาย เพื่อเสนอหัวหน้างาน
4. จัดทำข้อมูลในการจ่ายเงินจูงใจให้กับพนักงานฝ่ายขาย
5. จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าราย SKU เพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยมีการ Update เป็นประจำวัน
6. ติดตามงานข้อมูลในด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ และพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
7. การจัดทำ Template เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเข้าระบบ BMS, PAM, BSS, VSA, HAS ฯลฯ และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล/ระบบการทำงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ประสานงานกับทีมขายในการจัดทำงบประมาณประจำปีในข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายและ SE
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  ‒ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  ‒ มีประสบการณ์ด้านข้อมูล สถิติ หรือบริหารสินค้า อย่างน้อย 0-3 ปี

  ‒ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office; Word ,Power Point, โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง

  ‒ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ

  ‒ มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ‒ มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

  ‒ มีทักษะแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : ไม่ระบุ
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
  สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  สวัสดิการ
  • Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท

  Thai Beverage Public Company Limited (“ThaiBev”) was established in 2003, owns 18 distilleries and 3 breweries in Thailand and distributes several significant brands consists of 3 segments, namely spirits, beer and non-alcoholic beverage under more than 100 brands. It also has significant operations in Scotland, producing malt Scotch whisky, vodka, gin, and liqueurs. Later, in 2006, ThaiBev was listed in the Singapore Exchange (“SGX”), and has since expanded its business from spirits to non-alcoholic beverage and food, to increase the variety of products that ThaiBev offers, improve the effectiveness of its logistics channels, and diversify the business’ risk. Today, ThaiBev is not only Thailand’s leading beverage producer, but also one of Asia’s largest producers.


  ThaiBev’s are the production bases that are widely recognized for meeting internationally accepted standards and are environmentally friendly. From the sourcing of quality raw material, the standardized production and packaging processes, to effective by-product management, we are proud to deliver products and services that deliver to the needs of our consumers around the world. ThaiBev’s products are sold in 5 continents, over 90 countries all around the world with more than 1,100 direct sales teams across Thailand. We also have distribution centers and networks, locally and abroad, to ensure our products reach our consumers with quality.
   

  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิตชนก สุจริตตานันท์
  ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
  โทรศัพท์ : 02-078-5985
  โทรสาร : -
  โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)