หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

Quality Control Officer (ISO)
บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ
2. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน
3. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
4. ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนผลิต ระหว่างผลิต และสินค้าส่องส่งมอบ
5. ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ
และการควบคุมเครื่องมือ เครื่องวัด
6. ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
7. จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ
8. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ
และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ และอื่นๆ
9. จัดทำและดูแลระบบ ISO ส่วนงานควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติ
 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 - การศึกษา : ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 - เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
 - เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
TADEE TECHNOLOGY (998) CO., LTD is a company that operated about manufacturing and distribute a product type Lamp or LED Lighting and equipment to concern in group of a product into Developing and Design innovation LED lighting High Quality energy saving and environmentally friendly Suitable for use in Thailand and South east asia. To alternative products for use in a industry, office building and Government office including home that want to save energy Promotion policy of the government and private sectors. Presently to many country are strive to save the energy as experiencing energy shortages and global warming. In the year 2009 – 2010 Europe zone cancel the old all King of lamp and change to use the LED Lamp therefore a company it has produced up to be another option to meet the energy savings to our world. Now, so reason of a rapid advancement of technology LED Lamp can apply to many a products such as Lamp for author mobile, light in cacciatore, traffic light, flash light, outdoor monitor etc.

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี(998) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา
 
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ซอย สาทร 11 ถนน สาทร แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2676-5030,089-1800-602,087-440-8889
โทรสาร : 0-2676-5020